www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ลำพูน >> วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง

 วัดสันป่ายางหลวง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่แต่เดิมเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ ได้มีพระเถระจากพม่าจำนวน 3 รูป คือพระกันฑโว พระโสภโณ พระอุตตโม เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา และได้แสดงธรรมโปรดชาวบ้านในละแวกนี้ซึ่งนับถือเทวสถาน ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนเทวสถาน ให้เป็นวัดพระพุทธศาสนาในปี พ.ศ 1074 มีชื่อเรียกว่า วัดขอมสำโพง ตามชื่อของชุมชนละแวกนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวขอม

    วัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาวัดแรกของล้านนา เมื่อได้ตั้งวัดแล้วชาวบ้านได้อาราธนาพระกันฑโวเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

    ในสมัยพระนางจามเทวีครองเมืองลำพูน ประมาณพ.ศ 1202 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขอมลำโพงขึ้นใหม่ เรียกชื่อใหม่ว่า วัดป่าพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง ณวัดแห่งนี้พระนางได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตลอดอายุขัย เพราะเป็นสถานที่สงบวิเวกร่มเย็น ด้วยต้นยางน้อยใหญ่ เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จสวรรคตได้ใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพ ณ วัดแห่งนี้

    ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งประกอบด้วยต้นยางใหญ่ชื่อวัดสันป่ายางหลวง จนถึงปัจจุบัน

    แต่เดิมวัดสันป่ายางหลวงมีอาณาเขตกว้างขวางต่อมา ได้ยกที่ดินของวัดทางทิศเหนือ ซึ่งในอดีตเป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพพระนางจามเทวี ไปเป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ถึงปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 42 ตารางวา เสนาสนะต่างๆ ของวัดได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ ในสมัยพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ หรือพระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน

ข้อมูลเพิ่มเติม:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง โทร. 054-222-214
https://www.facebook.com/lampang.tourism/

แก้ไขล่าสุด 2017-10-13 09:38:36 ผู้ชม 5983

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ


วัดสันป่ายางหลวง

พระวิหารพระเขียวโขง

พระวิหารพระเขียวโขง เป็นวิหารที่อยู่ด้านซ้ายหลังจากที่เข้าซุ้มประตูวัดมาเป็นวิหารที่นับว่าสวยติด 1 ใน 10 ของไทย พระวิหารพระเขียวโขง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 ใช้วัสดุเสาไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง จากประเทศลาว พม่า และไทย พระครูบาอินทรเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างและออกแบบลวดลายพื้นเมือง ผสมผสานระหว่างสมัยเก่ากับสมัยใหม่ ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างประมาณ 28 ล้านบาท สร้างเสร็จและได้ทำการฉลองฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อปี 2551 วิหารพระเจ้าเขียวโขงเมื่อมองจากด้านหน้าจะมีหลังคา 5 ชั้นมีช่อฟ้า 5 ตัวหมายถึงพระเจ้า 5 พระองค์ ด้านหลังอีกสามหมายถึงศีลสมาธิปัญญา หมายถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า เพื่อเดินเข้าสู่พระนิพพาน หน้า 5 รวมหลัง 3 เป็น 8 หมายถึงต้องปฏิบัติตามทางสายกลางคือมรรค 8 ได้ธรรมมัชฌิมา ทางสายกลางคือ 9 เป็นโลกุตรธรรม

    ตรงกลางหลังคามีเรือนหงส์และฉัตร หมายถึงโลกุตรธรรมหรือนิพพาน ความสงบดับเย็นจากกิเลสตัณหา ด้านล่างมีรูปปั้นผางประทีป เหมือนรังกา และกาเผือกนอนในรัง รูปพรหมสี่หน้านั่งอยู่บนหลังคา หมายถึงกำเนิดตำนานผางประทีป ภายในพระวิหารมีพุทธอัญญรัตนมหานาทีศรีหริภุญชัย ในมณฑปทรงล้านนา ด้านล่างประดิษฐานพระพุทธเมตไตร จำลองมาจากพุทธคยา ตอนที่พระพุทธเจ้าโคตมะบรรลุธรรม เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

    ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระเขียวโขง หมายถึงพระพุทธเจ้าโคตมะที่มีอายุพระพุทธศาสนา ผ่านมาถึงกึ่งพุทธกาล 2550 ปี ของยุคพระพุทธเจ้าโคตมะ ซึ่งพระครูบาอินทรปัญญาวัฒโน และญาติโยม พร้อมทั้งพุทธบริษัท ได้ตั้งใจสร้างบูชาพระคุณของพระรัตนตรัย

วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง

    ภายในวิหารพระเขียวโขงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธอัญญรัตนมหานาทีศรีหริภุญชัย หรือพระเขียวโขง (องค์เล็กด้านบน) เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแม่น้ำโขง บ้านดอนมหาวัน ใกล้กับประเทศลาว มีสีเขียวอมดำเนื้อละเอียด ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระวิหารพระเขียวโขง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2541 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 เหนือ)

    นอกจากนั้นยังมีมณฑปพระเขี้ยวแก้ว ของพระมหาสารีบุตร นอกจากนั้น ก็มีพระพุทธรูปแก้วขาว ของเก่าเมืองลำพูน รวมทั้งพระเครื่องสกุลลำพูน ซึ่งหาได้ยาก

ระฆังหลวง ศิลาจารึกแห่งวัดสันป่ายางหลวง

ระฆังหลวง ศิลาจารึกแห่งวัดสันป่ายางหลวง ระฆังหลวง พระครูบาอินทรได้พิจารณาที่จะจารึกประวัติศาสตร์การก่อสร้างพระวิหาร พระเขียวโขงโดยการสร้างระฆังหลวงด้วยทองสัมฤทธิ์ขนาด 1 วาและได้จารึกประวัติเจ้าแม่จามเทวี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดสันป่ายางหลวง ประวัติครูบาอาจารย์ ประวัติพระพุทธรูปสำคัญของวัด และประวัติการก่อสร้างพระวิหารพระเขียวโขงให้เป็นอนุสรณ์

วัดสันป่ายางหลวง

พระธาตุวัดสันป่ายางหลวง

พระธาตุวัดสันป่ายางหลวง เป็นที่ประดิษฐาน พระอัฐิธาตุกลางกระหม่อมของอัครสาวก คือพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตร เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา

วัดสันป่ายางหลวง

รีวิว วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน


 "ที่นี่เรียกกันว่าวัดป่าคอนกรีต เพราะชื่อวัดป่าแต่มีโบสถ์วิหารและสิ่งปลูกสร้างสวยทุกอย่าง"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-09-30 13:22:29

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน


 "ชอบระดับ 5 ดาว ไม่มาเสียใจแย่"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-09-30 13:15:03

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน


 "วิหารสวยติด 1 ใน 10 ของไทยเลยนะ"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-09-30 13:13:10

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน


0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน
พญา อินน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบ้านหละปูน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
Lamphun Hostel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านทุ่งโฮมสเตย์ ลำพูน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านก๋งโฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
จามาเดวี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมอีซี่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมลำพูน วิลล์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลำพูน เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
A Little Orchard เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
Easy Hotel 2 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
รอยัล พริ๊นเซส ซิตี ลำพูน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
THAI THANI LOFT & LIFE LAMPHUN เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลุค แอท โฮม - เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ ลำพูน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮือนดาหลา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
เวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ท
  8.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอ ภุญชัย โฮมเทล ลำพูน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
Resort Chiang Sawan เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
คุ้มณกรณ์ วิลล่า เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
เคเค การ์เดน เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
Green house saraphi Chiang Mai เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 1600 ตร.ม. – สารภี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
วิลล่าร้อยบุรีย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮือนปริตตาภา ล้านนา รีสอร์ต บ้านถวาย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระคงฤาษี ลำพูน
  0.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่ช้าง-กู่ม้า ลำพูน
  1.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง ขัวมุงท่าสิงห์
  1.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ลำพูน
  1.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ลำพูน
  1.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
  1.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดมหาวัน ลำพูน
  1.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระยืน (พฤทธมหาสถาน) ลำพูน
  2.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ลำพูน
  2.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดจามเทวี ลำพูน
  2.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ
  9.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
กาดดอยติ ลำพูน
  9.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านหนองช้างคืน ลำพูน
  12.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีดอนชัย ลำพูน
  15.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานธรรมะและหอศิลป์ ลำพูน
  16.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าซางงาม ลำพูน
  16.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน ลำพูน
  18.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านถวาย เชียงใหม่
  20.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ ลำพูน
  21.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าเหียง ลำพูน
  21.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านร้อยอันพันอย่าง เชียงใหม่
  21.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านผ้าฝ้ายดอนหลวง
  22.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง
  22.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดดอนหลวง
  22.51 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com