×

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน
ลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่แต่เดิมเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ ได้มีพระเถระจากพม่าจำนวน 3 รูป คือพระกันฑโว พระโสภโณ พระอุตตโม เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา และได้แสดงธรรมโปรดชาวบ้านในละแวกนี้ซึ่งนับถือเทวสถาน ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนเทวสถาน ให้เป็นวัดพระพุทธศาสนาในปี พ.ศ 1074 มีชื่อเรียกว่า วัดขอมสำโพง ตามชื่อของชุมชนละแวกนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวขอม
    วัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาวัดแรกของล้านนา เมื่อได้ตั้งวัดแล้วชาวบ้านได้อาราธนาพระกันฑโวเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก
    ในสมัยพระนางจามเทวีครองเมืองลำพูน ประมาณพ.ศ 1202 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขอมลำโพงขึ้นใหม่ เรียกชื่อใหม่ว่า วัดป่าพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง ณวัดแห่งนี้พระนางได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตลอดอายุขัย เพราะเป็นสถานที่สงบวิเวกร่มเย็น ด้วยต้นยางน้อยใหญ่ เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จสวรรคตได้ใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพ ณ วัดแห่งนี้
    ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งประกอบด้วยต้นยางใหญ่ชื่อวัดสันป่ายางหลวง จนถึงปัจจุบัน
    แต่เดิมวัดสันป่ายางหลวงมีอาณาเขตกว้างขวางต่อมา ได้ยกที่ดินของวัดทางทิศเหนือ ซึ่งในอดีตเป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพพระนางจามเทวี ไปเป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ถึงปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 42 ตารางวา เสนาสนะต่างๆ ของวัดได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ ในสมัยพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ หรือพระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 653 ครั้ง 1 คน เช็คอินที่นี่
วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

  ที่นี่เรียกกันว่าวัดป่าคอนกรีต เพราะชื่อวัดป่าแต่มีโบสถ์วิหารและสิ่งปลูกสร้างสวยทุกอย่าง

Akkasid Tom Wisesklin
30 กันยายน 2560

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

  ชอบระดับ 5 ดาว ไม่มาเสียใจแย่

Akkasid Tom Wisesklin
30 กันยายน 2560

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

  วิหารสวยติด 1 ใน 10 ของไทยเลยนะ

Akkasid Tom Wisesklin
30 กันยายน 2560

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

 "พระวิหารพระเขียวโขงเป็นวิหารที่อยู่ด้านซ้ายหลังจากที่เข้าซุ้มประตูวัดมาเป็นวิหารที่นับว่าสวยติด 1 ใน 10 ของไทย พระวิหารพระเขียวโขง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 ใช้วัสดุเสาไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง จากประเทศลาว พม่า และไทย พระครูบาอินทรเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างและออกแบบลวดลายพื้นเมือง ผสมผสานระหว่างสมัยเก่ากับสมัยใหม่ ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างประมาณ 28 ล้านบาท สร้างเสร็จและได้ทำการฉลองฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อปี 2551 วิหารพระเจ้าเขียวโขงเมื่อมองจากด้านหน้าจะมีหลังคา 5 ชั้นมีช่อฟ้า 5 ตัวหมายถึงพระเจ้า 5 พระองค์ ด้านหลังอีกสามหมายถึงศีลสมาธิปัญญา หมายถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า เพื่อเดินเข้าสู่พระนิพพาน หน้า 5 รวมหลัง 3 เป็น 8 หมายถึงต้องปฏิบัติตามทางสายกลางคือมรรค 8 ได้ธรรมมัชฌิมา ทางสายกลางคือ 9 เป็นโลกุตรธรรม

    ตรงกลางหลังคามีเรือนหงส์และฉัตร หมายถึงโลกุตรธรรมหรือนิพพาน ความสงบดับเย็นจากกิเลสตัณหา ด้านล่างมีรูปปั้นผางประทีป เหมือนรังกา และกาเผือกนอนในรัง รูปพรหมสี่หน้านั่งอยู่บนหลังคา หมายถึงกำเนิดตำนานผางประทีป ภายในพระวิหารมีพุทธอัญญรัตนมหานาทีศรีหริภุญชัย ในมณฑปทรงล้านนา ด้านล่างประดิษฐานพระพุทธเมตไตร จำลองมาจากพุทธคยา ตอนที่พระพุทธเจ้าโคตมะบรรลุธรรม เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

    ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระเขียวโขง หมายถึงพระพุทธเจ้าโคตมะที่มีอายุพระพุทธศาสนา ผ่านมาถึงกึ่งพุทธกาล 2550 ปี ของยุคพระพุทธเจ้าโคตมะ ซึ่งพระครูบาอินทรปัญญาวัฒโน และญาติโยม พร้อมทั้งพุทธบริษัท ได้ตั้งใจสร้างบูชาพระคุณของพระรัตนตรัย
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

 "    ภายในวิหารพระเขียวโขงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธอัญญรัตนมหานาทีศรีหริภุญชัย หรือพระเขียวโขง (องค์เล็กด้านบน) เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแม่น้ำโขง บ้านดอนมหาวัน ใกล้กับประเทศลาว มีสีเขียวอมดำเนื้อละเอียด ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระวิหารพระเขียวโขง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2541 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 เหนือ)

    นอกจากนั้นยังมีมณฑปพระเขี้ยวแก้ว ของพระมหาสารีบุตร นอกจากนั้น ก็มีพระพุทธรูปแก้วขาว ของเก่าเมืองลำพูน รวมทั้งพระเครื่องสกุลลำพูน ซึ่งหาได้ยาก
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

 "ระฆังหลวง ศิลาจารึกแห่งวัดสันป่ายางหลวงระฆังหลวง พระครูบาอินทรได้พิจารณาที่จะจารึกประวัติศาสตร์การก่อสร้างพระวิหาร พระเขียวโขงโดยการสร้างระฆังหลวงด้วยทองสัมฤทธิ์ขนาด 1 วาและได้จารึกประวัติเจ้าแม่จามเทวี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดสันป่ายางหลวง ประวัติครูบาอาจารย์ ประวัติพระพุทธรูปสำคัญของวัด และประวัติการก่อสร้างพระวิหารพระเขียวโขงให้เป็นอนุสรณ์
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

 "พระธาตุวัดสันป่ายางหลวงเป็นที่ประดิษฐาน พระอัฐิธาตุกลางกระหม่อมของอัครสาวก คือพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตร เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

แผนที่ วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูนคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ