www.touronthai.com

หน้าหลัก >> แพร่ >> วัดหลวง

วัดหลวง

 วัดหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนคำลือ ซอย 1 ตำบลในเวียง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่ วัดนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายยุคหลายสมัย

    สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่

    วิหารหลวงพลนคร วิหารเก่าแก่สร้างพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือพระเจ้าแสนหลวง สร้างโดยเจ้าเมืององค์หนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2057
    พระธาตุหลวงไชยช้างค้ำ พระเจดีย์ศิลปะเชียงแสน ประดิษฐานพระธาตุที่นำมาจากเมืองหงสาวดี
    พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ เป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ที่มีอายุเกือบ 500 ปี และโบราณวัตถุต่าง ๆ ของเมืองแพร่ นอกจากนี้ยังมี คุ้มพระลอ ซึ่งเป็นการจัดแสดงตัวอย่างบ้านแบบล้านนาโบราณ
    หอวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สร้างด้วยไม้สักทอง อายุ 200 ปี เป็นที่เก็บรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมากมาย

ประวัติความเป็นมาของวัดหลวง

 พ.ศ. 1371 พ่อขุนหลวงพล พระราชนัดดาแห่งมหากษัตริย์ อาณาจักรน่านเจ้า ได้นำคนไทยส่วนหนึ่งอพยพลงสู่ทางใต้ ขบวนอพยพเดินทางเกือบแรมปี ลุวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนสาม ปียี่ ขบวนอพยพก็เดินทางถึงที่ราบบนฝั่งแม่น้ำยม อาณาเขตกว้างใหญ่มีภูเขาล้อมรอบ มีหนองน้ำลำห้วยอุดมสมบูรณ์ พ่อขุนหลวงจึงป่าวประกาศให้ทุกครัวเรือนแยกย้ายกันจับจองที่ดิน เพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองรวบรวมอาณาเขตเข้าเป็นเมืองๆ หนึ่ง ขนานนามตามชื่อของท่านว่า เมืองพลนคร พ่อขุนหลวงพลเป็นผู้มีปัญญาและคุณธรรมได้แต่งตั้งนายบ้านนายแขวง สำหรับควบคุมความทุกข์สุขของชาวบ้านชาวแขวง แขวงสำคัญในขณะนั้นมี แขวงเวียงชัย แขวงศาลาแก้ว แขวงเมืองมอ แขวงวังหงส์ แขวงวังหนอง แขวงดงเหล่า แขวงเวียงตอง แขวงดงถิ่น

 พ.ศ. 1373 หลังจากพ่อขุนหลวงพลได้รวบรวมแขวงต่างๆ สถาปนาขึ้นเป็นเมืองพลได้ปีกว่า จึงป่าวประกาศให้ชาวเมืองพลทุกเขตแขวง มาร่วมกันสร้างวัดขึ้นเป็นบริเวณช่วงบ้านหลวงด้านตะวันตกคุ้มพ่อขุน ในวันเก้าค่ำ เดือนเจ็ด ปีเม้า ลุวันขึ้นสิบสี่ค่ำ เดือนเก้า ชาวเมืองพลก็สร้างวัดเสร็จห่างจากหลักเมืองเก้าเส้น มีกำแพงล้อมรอบพระวิหารกุฏิและหอกลอง พระวิหารสง่างามยิ่งนักเป็นฝีมือช่างเมืองแสนไชยบุรีและช่างเวียงพางคำ มีพระประธานเมืององค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 7 ศอก นามว่าพระเจ้าแสนหลวง พ่อขุนให้เรียกชื่อวัดตามนามของท่านว่า วัดหลวง และส่งพ่อหลวงคำฟู นายแขวงบ้านหลวงเป็นทูตไปนมัสการพระสงฆ์มาจากเมืองหลวงพระบาง เพื่อเป็นเจ้าอาวาสสอนพระธรรม พ่อขุนหลวงพลจัดงานฉลองสมโภชวัดหลวง 5 วัน 5 คืน มีการละเล่น จ๊อย ค่าว ซอ ตั้งโรงเลี้ยง โรงทาน 3 แจ่งเวียง ศิลปะวัฒนธรรมของขอมมาใช้ในการปกครอง ได้แต่งตั้งตำแหน่งขึ้นในเมืองพลนี้

 ท้าวพหุสงห์ให้ขุนพระพิษณุวังไชย ทำการบูรณะวัดหลวง ให้หุ้มทองคำพระเจ้าแสนหลวงทั้งองค์ โดยนำช่างหลวงมาจากเมืองเชียงแสนไชยบุรีและเวียงพางคำ ได้ขยายกำแพงวัดออกไปด้านละ 2 วา 2 ศอก ถมดินก่อดินเผาให้สูงกว่างเดิมกันน้ำขุนยมท่วมทะลัก แล้วจัดงานสมโภช 5 วัน 5 คืน ตั้งโรงเลี้ยง โรงทาน 4 แจ่งเวียง และต่อมาให้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนืออีกแห่งหนึ่งมีนามว่า วัดหัวข่วงสิงห์ชัย หรือวัดหัวข่วงในปัจจุบันนี้

 พ.ศ. 1613 พญาผาวงศ์อินทร์ครองเมืองพล ขอมยกกองทัพเข้ารุกรานอาณาจักรโยนกเชียงแสนและเมืองพล เจ้าเมืองพลต่อสู้ป้องกันอย่างเข้มแข็งแต่สูงทัพใหญ่ของขอมไม่ได้ จึงเสียเมือง ขอมเข้าทำลายเมืองพลเผาวัดหลวงลอกเอาทองที่หุ้มองค์พระเจ้าแสนหลวงไป วัดหลวงจึงกลายเป็นวัดร้างเพราะผู้คนอพยพหนีจากเมือง ในยุคนี้ขอมเปลี่ยนชื่อเมืองพลเป็นเมืองโกศัย ซึ่งหมายถึงเมืองที่มีผ้าแพรเนื้อดี

 พ.ศ. 1719 พม่ายกกองทัพเข้ารุกรานอาณาจักรโยนกเชียงแสนตลอดถึงเมืองแพล (ขอมหมดอำนาจพม่าเข้ายึดครองเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองแพล) พญาพีระไชยวงศ์เจ้าเมืองแพลสู้ป้องกันอยู่สามวันจึงยอมอ่อนน้อมพม่าให้มังก๋าระปกครองเมืองแพลสร้างกำลังทหาร มังก๋าระปกครองโดยธรรม ให้บูรณะวัดวาอารามและสร้างเสาหงส์ขึ้นเป็นพุทธบูชา และเป็นสัญลักษณ์ของกรุงหงสาวดี เจ้าเมืองทั้งสองและชาวเมืองแพลได้ร่วมกันสร้างพระธาตุหลวงไชยช้างค้ำขึ้นที่วัดหลวง เพื่อบรรจุพระธาตุที่นำมาจากกรุงหงสาวดี พร้อมกับสร้างพระวิหารหลังใหม่และหุ้มทองคำพระเจ้าแสนหลวงพระประธานเมืองทั้งองค์ แล้วขนานนามวัดว่า วัดหลวงไชยวงศ์ จัดงานฉลองสมโภช 5 วัน 5 คืน

 พ.ศ. 1879 เมืองแพลตกเป็นประเทศราชของกรุงสุโขทัยสมเด็จพระธรรมราชาลิไทเสด็จมาสร้างและบูรณะศาสนสถานต่างๆ ในลานนาไทยในเมืองพลทรงนำช่างหลวงสร้างพระธาตุช่อแฮและบูรณะวัดต่างๆ ให้นักบวชทั้งหลายได้อาศัยปฏิบัติธรรม มีวัดหลวงไชยวงศ์ วัดพระบาทแสงฟ้าวัดพระนอนจุฑามาศ โดยเฉพาะวัดหลวงไชยวงศ์ทรงบูรณะพระธาตุหลวงไชยช้างค้ำแล้วโปรดพระราชทานนามวัดว่าวัดหลวงสมเด็จ

 พ.ศ. 2053 พระสร้อยสุริยะเจ้าเมืองแพร่ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ได้ออกบวชจำพรรษาอยู่ ณ วัดหลวงสมเด็จ ได้นำชาวเมืองบูรณะวัดหลวงสมเด็จ เปลี่ยนช่อฟ้าใบระกาหลังคาพระวิหารสร้างหอพระธรรมและหอกลอง จัดงานฉลองสมโภช 5 วัน 5 คืน พระเมืองแก้ว กษัตริย์เมืองเชียงใหม่เสด็จมาร่วมนมัสการครั้งนี้ด้วย

 พ.ศ. 2101 พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พม่า ยกกองทัพเข้าตีเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทย พม่าเข้าตีเมืองแพร่และทำลายวัดวาอาราม วัดหลวงสมเด็จถูกพม่าเผาลอกเอาทองหุ้มพระประธานเมืองไป

 พ.ศ. 2325 พระเจ้าตากสินมหาราชรวมกับพญาจำบ้าน พญากาวีละ เจ้าเมืองลำพูน เจ้าเมืองแพร่ ทำการปราบปรามทัพพม่าที่ยึดครองอาณาจักรลานนาไทยไปหมดสิ้น เมืองแพร่จึงขึ้นต่อกรุงธนบุรี วัดกลวงเสมเด็จจึงได้รับการบูรณะในสมัยพญามังชัย (พระยาศรีสุริยะวงศ์์) เจ้าผู้ครองเมืองแพร่

 พ.ศ. 2369 เจ้าเทพวงศ์หรือจ้าหลวงลิ้นทอง โอรสของเจ้าฟ้าชายสามแห่งนครเชียงตุง ซึ่งเจ้ากาวีละไปรับตัวมาไว้ที่นครลำปาง ภายหลังได้ส่งมาปกครองเมืองแพร่ ได้ทำการอุปสมบทราชบุตร คือ เจ้าอินต๊ะวิชัย (ต่อมาได้เป็นเจ้าหลวงเมืองแพร่) จำพรรษา ณ วัดหลวงสมเด็จ เจ้าหลวงเทพวงศ์และชาวเมืองได้ทำการบูรณะพระวิหาร และลงรักปิดทอง พระเจ้าแสนหลวง อันเป็นพระประธานเมือง โดยนำช่างหลวงมาจากเมืองหลวงพระบาง วัดหลวงสมเด็จจึงเป็นอารามที่มีศิลปะงดงามในยุคนั้น

 พ.ศ. 2415 เจ้าพิมพิสารหรือเจ้าหลวงขาเค เจ้าแมืองแพร่ ได้ทำการบูรณะวัดหลวงสมเด็จ บูรณะเสร็จให้จัดงานฉลองสมโภช 3 วัน 3 คืน

 วัดหลวง ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ จากเจ้าผู้ครองนครแพร่ ติดต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย จนถึงปี พ.ศ. 2510 - 2520 วัดหลวงตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมเพราะเจ้าอาวาสชราภาพและอาพาธ หลังจากสิ้นเจ้าอาวาสแล้ว วัดหลวงไม่มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลถึง 3 ปี ในปี พ.ศ. 2521 พระอธิการธนัติ วิจิตโต (พระครูวิจิตธรรมาภรณ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวง (เจ้าอาวาสวัดพระธาตุถิ่นแถนหลวงรูปปัจจุบัน) ได้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมทั้งภาคราชการและเอกชนดำเนินการฟื้นฟูบูรณะวัดหลวงให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเช่น มีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น โบราณวัตถุที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มพระพุทธรูปจารึกลายลือไทยอายุ 500 ปี ศิลาจารึกเจ้าผู้ครองนคร คัมภีร์ศาสนา วรรณคดี กฏหมาย สมุนไพรโบราณ ตลอดถึงเครื่องมือและการโหลดมนุษย์สมัยหิน

 นอกจากนี้ยังมีหอวัฒนธรมเมืองแพร่ ซึ่งภายในอาคารจะเป็นที่รวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุหลายอย่าง เช่น หีบสมบัติโบราณ โลงไม้แกะสลัก สิ่งที่น่าสนใจของวัดหลวงอีกอย่างหนึ่งที่วัดอื่นไม่มีคือ ซุ้มประตูโขง มีลักษณะคล้ายซุ้มเจดีย์ แต่เดิมเป็นทางเข้าออกของวัด ปัจจุบันก่ออิฐถือปูนปิดทางเข้าออกแล้ว

 นับตั้งแต่สร้างวัดหลวง จนถึง พ.ศ. 2556 วัดหลวงมีเจ้าอาวาสปกครองทั้งหมด 11 รูป
ศิลาจารึกวัดหลวง

 จุลศักราช 35 ตัว ปีเล้า เดือนแปดเป็ง เม็งวันสอง ปฐมะมหาศรัทธาทั้งหลายทั้งสองคณะสองคณา ภายในหมายมีมหาสาธุครูหลวงเจ้าเทพวังโสเป็นเก๊า และสาธุเจ้ากาวีละ และตุ๊หลวงอุปละ และธรรมชัย และตุ๊หลวงนันไจย และตุ๊หลวงอุปนันต๊ะรองเจ้าครูบาปินตา และตุ๊พระในวัดหลวงสมเด็จทุกต๋นทุกองค์ คณะภายนอกหมายมี องค์สมเด็จมหาราชหลวงเป็นเก๊าพร้อมด้วยราชเทวีชื่อแก้วไหลมา และองค์เป็นเจ้ารามบุตรเป็นเก๊าพร้อมภริยาและเจ้าชัยราชาและภริยาลูกเต๊าทุกคน และเจ้าพญา.... พร้อมกับภริยาแม่เจ้าแก้ววัณณา และแม่เจ้าจอมแก้วเป็นเก๊าพร้อมลูกเต๊าทุกคน เจ้าเสาร์และแสนเตปสมศักดิ์เป็นช่างตัดไม้ พร้อมกับครูบาเจ้าและรสธรรม ไว้ก้ำจูพระวรพุทธศาสนาจนจ่ายตานเสี้ยง 399 แถบแล

เมฆ เป็นชื่อเรียกกำแพงเดินที่ล้อมตัวเวียงแพร่ กำแพงเมืองบรรพบุรุษ สร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกและกันน้ำยาล้นท่วม กำแพงเมืองมีลักษณะเป็นวงรีจากเหนือถึงใต้ มีรัศมีกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันมีถนนรอบเวียงเป็นเส้นวงกลม กำแพงเมืองเป็นเนินดินสูงประมาณ 6 เมตร กว้างประมาณ 7 เมตร แต่เดิมมีกำแพงอิฐอยู่ชั้นบนกำแพงเมืองมีประตูเมืองอยู่ 4 ทิศ

หรือน้ำคือ เป็นชื่อเรียกคูเมืองที่ล้อมรอบนอกกำแพงเมืองเกิดจากการขุดดินขึ้นถมเป็นเนินกำแพงเมือง คูมีไว้สำหรับระบายน้ำ

สะดือเมือง เป็นชื่อเรียกหลักเมือง แต่เดิมไม่ทราบว่าสร้างไว้ ณ บริเวณใด ตามประวัติการสร้างวัดหลวงกล่าวว่าอยู่ห่างหลักเมืองราว 9 เส้น ปัจจุบันทางการได้ถือเอาจุดกลางเวียงบริเวณด้านใต้โรงเรียนนารีรัตน์เป็นที่ตั้ง โดยถือเอาแผ่นหินจารึก กว่างถึงการสร้างวัดร้างแห่งหนึ่งเป็นหลักเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม:โทร. 054-521710

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 9893

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ซุ้มประตูโขงวัดหลวง

ซุ้มประตูโขงวัดหลวง เดินทางมายังวัดหลวงกลางเมืองแพร่ ผมเลือกใช้เส้นทางจากคุ้มเจ้าหลวง มุ่งหน้าไปทางวงเวียน ถนนเจริญเมือง เลี้ยวซ้ายที่วงเวียนตรงมาอีกเจอแยกที่ 2 เลี้ยวซ้าย ตรงนี้เป็นถนนศรีชุม ตรงมาไม่ถึง 200 เมตร ก็เป็นสี่แยกหน้าวัดหลวง สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าประตูวัดก็คือซุ้มประตุโขงโบราณที่คงเหลือเป็นเหมือนซากอิฐ เพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ อันดับต้นๆ ของเมืองแพร่เลยทีเดียว ก่อนที่จะเข้าไปชมประตูโขงใกล้ๆ เอารถเข้าจอดในวัดให้เรียบร้อยก่อนดีกว่า

 วิหารหลวงพลนคร

วิหารหลวงพลนคร สิ่งสำคัญหรือที่เรียกกันว่า ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ของวัดหลวง มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เดี๋ยวจะพาชมไปทีละอย่างๆ ก็เริ่มจากวิหารหลังใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆ กับประตูทางเข้าด้านหน้าวัด วิหารหลังนี้มองจากด้านหน้าจะเห็นความสวยงามของซุ้มประตูที่มีอยู่ช่องเดียวตรงกลาง แล้วอีกอย่างก็คือหน้าบันมีพระพุทธรูปยืนอยู่ด้านบน วิหารหลวงพลนคร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่วัดหลวง ซึ่งถ้ามาวัดนี้ไม่เข้าไปสักการะก็คงจะไม่ใช่ที่ วิหารหลังนี้จะเปิดให้เข้านมัสการพระเจ้าแสนหลวงในเวลา 09.00-11.30 น. และ 13.00-16.00 น.

พระเจ้าแสนหลวง

พระเจ้าแสนหลวง ประดิษฐานภายใน วิหารหลวงพลนคร เป็นพระพุทธรูปสำคัญของเมืองแพร่ ตามประวัติกล่าวว่าเป็นพระประธานเมือง กาลเวลาที่ผ่านไปถึง 1,300 ปีเศษ ทำให้พระพุทธรูปมีการบูรณะหลายต่อหลายครั้ง ในระหว่างการทำสงครามทั้งขอม และพม่า ก็เคยมาเผาลอกเอาทองหุ้มองค์พระไป แลัวก็มีการหุ้มทองคำใหม่ทั้งองค์ อย่างน้อย 2 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน

โบสถ์วัดหลวง

โบสถ์วัดหลวง เป็นโบสถ์ที่มีขนาดเล็กมากๆ เมื่อเทียบกับวิหารที่อยู่ติดกัน โบสถ์ของวัดหลวงมีการสร้างขึ้นและทรุดโทรมไป ประวัติไม่ได้กล่าวว่ามีการสร้างโบสถ์ทั้งหมดกี่หลัง แต่หลังล่าสุด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2415 โดยเจ้าหลวงพิมพิสาร ครูบาเจ้าเทพวังโสและเจ้านายตระกูลต่างๆ เป็นที่ทำสังฆกรรมบรรพชาอุปสมบท เจ้านายเชื้อพระวงศ์มาทุกยุคทุกสมัย
พ.ศ. 2040 เจ้าพระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ มาเป็นเจ้าศรัทธาบวชเจ้าเมืองแพร่สร้อยสุริยะ
พ.ศ. 2360 เจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นทอง (ราชวงศ์มังราย แห่งนครเชียงตุง) เป็นเจ้าศรัทธาบวชเจ้าอินต๊ะวิชัย ผู้เป็นราชบุตร

พระประธานในอุโบสถ

พระประธานในอุโบสถ ผมไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์ จากข้อมูลประวัติของวัดหลวงที่ได้ศึกษามา ค่อนข้างมั่นใจว่าพระพุทธรูปองค์นี้คือพระเจ้าแสนทองที่สร้างโดยเจ้าเมืองแพร่จันทรา ในปีพ.ศ. 2057

ซุ้มประตูโขง

ซุ้มประตูโขง โบราณสถานแห่งหนึ่งภายในวัดหลวงที่มีอายุเก่าแก่ และชำรุดไปตามกาลเวลา ภายในเสิรมโครงสร้างเพื่อให้มีความแข็งแรงอยู่ได้นานขึ้น

พระธาตุหลวงไชยช้างค้ำ

พระธาตุหลวงไชยช้างค้ำ หลังจากไหว้พระในโบสถ์และวิหารแล้ว เดินไปซุ้มประตูโขงหน้าวัดแล้ว คราวนี้เดินไปด้านหลังพระวิหาร ไหว้พระธาตุกันครับ พระธาตุหลวงไชยช้างค้ำเป็นพระเจดีย์ศิลปะเชียงแสน ประดิษฐานพระธาตุที่นำมาจากเมืองหงสาวดี

หอพระเจ้าพันตน

หอพระเจ้าพันตน อาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง หอพระเจ้าพันตนอยู่ทางด้านหลังของพระอุโบสถ

พิพิธภัณฑ์วัดหลวง

พิพิธภัณฑ์วัดหลวง เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุสำคัญๆ ของเมืองแพร่เอาไว้ มากถึง 1,000 ชิ้น เพื่อช่วยฟื้นฟูเกียรติประวัติของเมืองแพร่แก่เยาวชน โดยอาศัยอาคารพิพิธภัณฑ์วัดหลวงเป็นที่จัดแสดง โดยใช้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่" เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าชมทุกวัน ไม่มีวันหยุด และไม่เก็บค่าเข้าชม ก่อนจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องติดต่อเจ้าอาวาส (ในวันที่ผมเดินทางไปเจ้าอาวาสติดกิจนิมนต์ก็เลยไม่ได้เข้าไปชมภายใน)

ด้านข้างของอาคารพิพิธภัณฑ์วัดหลวง มีคุ้มพระลอ สร้างขึ้นในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จนำนักเรียนนายร้อย จปร. มาทัศนศึกษา และทรงประทับเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2537 ปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงวิถีชีวิตคนล้านนา

กุฏิแสงส่องหล้า

กุฏิแสงส่องหล้า เป็นกุฏิที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เมื่อ ปี พ.ศ. 2548

หอไตร

หอไตร อยู่ด้านหลังของอุโบสถ

ซุ้มประตูด้านหลัง

ซุ้มประตูด้านหลัง ปิดท้ายการนำเที่ยววัดหลวงไว้เพียงเท่านี้ครับ ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานควรค่าแก่การรักษา รวมทั้งศึกษาหาความรู้ ในฐานะชาวไทยร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ศาสนสถานที่สำคัญแห่งนี้ไปอีกนานๆ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดหลวง แพร่
SA-DUE-MUENG Homestay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
Come Moon Loft Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเฮือนเชตวัน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
จิงเจอร์เบรด เฮาส์ บีแอนด์บี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมฮัก อินน์ แพร่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธารีส อาร์ตโฮเทล แพร่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
Mustcome Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม Mee Bed and Breakfast แพร่
  1.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม อมรรักษ์โฮเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแพร่ นครา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมภราดร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแม่ยมพาเลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮือนนานา บูติก โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
บีทู แพร่ บูทิก แอนด์ บัดเจ็ต โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมภูมิไทย การ์เดน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
i-Sabai@JomSwan hostel Phrae เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮือนนานา จอมสวรรค์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน ไอ อินสปาย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
นานา อพาร์ทเมนท์
  3.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำทอง แพร่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
พลพล แอนด์ นวลละออ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนันตยา โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดิ อินดิโก้ เฮ้าส์ แพร่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮือนอัมพร รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
ร่มไม้สายธาร รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดหลวง แพร่
วัดพงษ์สุนันท์
  0.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
คุ้มเจ้าหลวง แพร่
  0.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านวงศ์บุรี แพร่
  0.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
หลักเมืองจังหวัดแพร่
  0.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 สนามหลวงเมืองแพร่
  0.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระนอน แพร่
  0.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แพร่
  0.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหัวข่วง แพร่
  1.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ บ้านเทพโฮมสเตย์ แพร่
  1.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสระบ่อแก้ว แพร่
  1.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านประทับใจ (บ้านเสาร้อยต้น) แพร่
  1.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดจอมสวรรค์ แพร่
  2.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ แพร่
  4.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน แพร่
  6.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง แพร่
  6.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนเสื้อหม้อฮ่อมทุ่งโฮ้ง แพร่
  7.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านร่องฟอง แพร่
  8.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถิ่นใน
  11.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง แพร่
  14.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
แพะเมืองผี แพร่
  14.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดหัวดง แพร่
  14.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่
  15.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุจอมแจ้ง แพร่
  15.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่างเก็บน้ำแม่สาย
  18.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระธาตุดอยเล็ง แพร่
  18.66 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com