www.touronthai.com

หน้าหลัก >> เพชรบุรี >> อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 ตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพระรามหก ถนนเพชรเกษม ระหว่างชะอำและหัวหิน ทางเข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อุทยานแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548 และเพื่อเป็นการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 นอกจากนี้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรยังเป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และการฝึกอบรมระดับสากลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีความรักในทรัพยากรธรรมชาติโดยทุกคนมีโอกาสที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธรไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

สถานที่น่าสนใจในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประกอบด้วย

ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดนิทรรศการในลักษณะของ "การสื่อสาร 2 ทาง (Two Ways Communication)" โดยนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 8 สถานี ซึ่งแต่ละสถานีจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อาทิ แบบจำลอง หุ่นจำลอง การสาธิต และการทดลองทำ เป็นต้น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ห้องประชุมขนาดเล็กขนาด 30 - 40 ที่นั่งห้องประชุมขนาดใหญ่ 200-300 ที่นั่ง สำนักงาน ร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นต้น

ค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่สำหรับการเข้าค่ายพักแรมสำหรับองค์กรต่างๆทั้งเป็นหมู่คณะ และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย ภายในค่ายมีบริการบ้านพักเป็นหลัง และบ้านพักรวมสำหรับเยาวชน ลานกิจกรรม และท่าเรือ

ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง และพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนภายในพื้นที่ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนอื่น ๆ ที่ สสวท. จัดฝึกอบรม มีบริการบ้านพัก ลานกิจกรรม และห้องประชุม

 นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสกับห้องเรียนธรรมชาติภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อาทิ ป่าชายแลน ป่าชายหาดและป่าบก การฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรม การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หอดูนก การสาธิตสูบน้ำโดยใช้พลังงานลม การสาธิตการสูบน้ำโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 หมู่คณะที่สนใจเข้าชม ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
 โทร. 0 3250 8396, 0 3250 8352

ข้อมูลเพิ่มเติม:โทร. 0 3250 8396, 0 3250 8352

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...
ที่พัก/โรงแรมใกล้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพชรบุรี
Baan San Kraam เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซี ดี ซี รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
หน้าวัง รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนไม้ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan pra ram 6 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
แดง กี้ เพลิน ธารน้ำ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Rain Chaam Huahin เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
ณัฐกานต์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฌอ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปลาทู เรสเทอรองต์ แอนด์บีช รีสอร์ท
  3.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
โนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
เซรา รีสอร์ท ชะอำ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซีบรีซ เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 41 ตร.ม. – ชายหาดชะอำ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านกอดชะอำ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
New Indigo Rain HuaHin 2mins walk to beachfreewifi เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรน คอนโด ชะอำ หัวหิน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรน ชะอำ หัวหิน โดย ไทยเอ็มเควี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
Rain condo 2 bedroom poolview เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะเรน คอนโด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 41 ตร.ม. – ชายหาดชะอำ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 40 ตร.ม. – ชายหาดชะอำ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 41 ตร.ม. – ชายหาดชะอำ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 40 ตร.ม. – ชายหาดชะอำ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพชรบุรี
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพชรบุรี
  1.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
อัลปากา ชะอำ Alpaca Cha Am
  9.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ เวเนเซีย หัวหิน
  9.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย เพชรบุรี
  9.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เพชรบุรี
  17.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภาพ 4 มิติหัวหิน For Art’s Sake ประจวบคีรีขันธ์
  17.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดชะอำ เพชรบุรี
  18.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
  18.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
Seen Space หัวหิน
  19.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
เพลินวาน ประจวบคีรีขันธ์
  19.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพชรบุรี
  20.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
Swiss Sheep Farm เพชรบุรี
  20.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเนรัญชราราม เพชรบุรี
  20.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์
  20.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
หัตถกรรมป่านศรนารายณ์ เพชรบุรี
  21.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านช้างหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
  21.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเขาอิติสุคโต ประจวบคีรีขันธ์
  21.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
Black Mountain Water Park ประจวบคีรีขันธ์
  21.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฟาร์มอูฐ Camel Replubic ชะอำ
  21.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
Santorini Park ชะอำ เพชรบุรี
  23.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซานโตรินี ชะอำ
  23.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
คเณชา แกลเลอรี่
  23.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซานโตรินี วอเตอร์ แฟนตาซี (Santorini Water Fantasy) ชะอำ จ.เพชรบุรี
  23.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดฉัตรไชย ประจวบคีรีขันธ์
  23.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านศิลปิน ประจวบคีรีขันธ์
  23.71 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

แก้ไขล่าสุด 2017-10-08 09:33:37 ผู้ชม 9109

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย


Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com