×

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี เรียกกันสั้นๆ ว่า ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดอนห้วยราบ หมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์ฯ ที่เกิดขึ้นในสมัยนายปราโมทย์ รักษาราฎร์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างปี 2541- 2544 โดยในช่วงนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรมีโนบายจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขึ้นทั่วประเทศ โดยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจุดเหมาะสมที่จะตั้งศูนย์ฯเพราะที่ตั้งจังหวัด เป็นจุดกึ่งกลางของทั้ง 2 ภาค พร้อมมีระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค ต่างๆ ที่ดีเยี่ยม สามารถจะเป็นศูนย์ฯที่ให้บริการจังหวัดต่างๆ ทั้ง 2 ภาคนอกจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นอย่างดี นายปราโมทย์ รักษาราฏร์ จึงได้นำโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ เสนอแก่ ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เห็นชอบพร้อมจัดหาที่ดิน ที่เหมาะสมจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณดอนห้วยราบ หมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 380 ไร่ เหมาะสมที่จะจัดตั้งศูนย์ฯดังกล่าว เพราะเป็นพื้นที่น้ำไม่ท่วมและอยู่ติดคลองส่งน้ำมะขามเฒ่า -อู่ทอง ที่มีน้ำตลอดทั้งปี จึงได้ขอให้นายนพดล มาตรศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานในการขอใช้ที่ดินพร้อมประสานงานกับนายปราโมทย์ รักษาราฎร์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณปี 2542 - 2545 จำนวน 258,235,500 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฯ พร้อมครุภัณฑ์ต่างๆ ในการปฎิบัติงานการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดทำการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืชและฝึกอาชีพการเกษตรทั้งในด้านการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การอนุบาล การขยายเพิ่มปริมาณ การกระจายพันธุ์ การปลูก การส่งเสริม การฝึก-อบรมวิทยาการต่างๆ สนับสนุนแก่เกษตรกรให้สามารถนำไปปฏิบัติจนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและได้มาตราฐานสำหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ( พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ) ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารฝึกอบรมและพักรับประทานอาหาร อาคารหอพัก อาคารปฎิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เรือนพรรณไม้งาม บรรหาร - แจ่มใส สวนไม้ดอกตรึงตาไม้ประดับตรึงใจ ทุ่งทานตะวันบ้านบรรหาร -แจ่มใส แปลงเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิดสวนเพื่อสุขภาพที่สนับสนุนโดยองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ ที่สวยงามรวมถึงอาคารบ้านพักราชการและลูกจ้าง

ภายในศูนย์มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนอนุบาลและผลิตพืชเพาะเลี้ยง 7 โรงเรือน ที่ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่

โรงที่ 1 โรงเรือนอนุบาล ใช้อนุบาลพืชขนาดเล็กที่นำออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อใหม่ ๆ ซึ่งต้องการดูแลเป็นพิเศษ
โรงที่ 2 โรงเรือนอนุบาล ใช้อนุบาลพืชที่ผ่านการอนุบาลจาก โรงที่ 1 มาแล้ว
โรงที่ 3 โรงเรือนอนุบาล ใช้อนุบาลพืชที่ผ่านการอนุบาลจากโรงที่ 2 จนกว่าจะนำไปปลูก
โรงที่ 4 โรงเรือนขยาย รับพันธุ์พืชจากโรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรคหรือปลูกพันธุ์พืชหลัก เพื่อขยายเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น
โรงที่ 5 โรงเรือนสาธิต ใช้สำหรับสาธิตและทดสอบการใช้หรือการปลูกพืชเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใช้พันธุ์
โรงที่ 6 โรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค มีระบบควบคุมโรคแมลงที่เข้มงวดใช้เก็บหรือเตรียมแม่พันธุ์ เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงหรือขยายเพิ่มปริมาณต่อไป
โรงที่ 7 โรงเรือนผลิตต้นกล้า ใช้สำหรับอนุบาลพืชที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือปักชำ

สำหรับระบบต่างๆ ของโรงเรือนอนุบาลพืช ได้แก่ ระบบทำความเย็น ระบบพ่นหมอก ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบควบคุมความเข้มของแสง ระบบการให้แสง ระบบควบคุมศัตรูพืช ระบบการวางพืช ระบบการให้น้ำ ระบบการให้ปุ๋ย ระบบฆ่าเชื้ออุปกรณ์และวัสดุอนุบาล ระบบเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ระบบควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ยังมีแปลงพันธุ์พืชตามเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆ มากมายหลายชนิด ได้แก่ แปลงดอกกระเจียว ในเดือนสิงหาคม แปลงกุหลาบ ในเดือนกุมภาพันธ์ แปลงทิวลิป ในเดือนธันวาคม - มกราคม แปลงทานตะวัน เดือนธันวาคม ซึ่งจะเบ่งบานให้เข้าชมได้นานถึง 2 เดือน ส่วนช่วงเวลาอื่นๆ ก็ยังคงมีพืชอีกหลายชนิดออกดอกเบ่งบานให้ได้ชมไม่ซ้ำกันตลอดทั้งปี ได้แก่ ดาวกระจาย หงอนไก่ บัว ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตึกอำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทร. 0 3555 1399

การเดินทาง จากอำเภออู่ทอง ไปตามเส้นทางอู่ทอง-ด่านช้าง ประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงโรงงานน้ำตาลเลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานคลองชลประทานแล้วเลี้ยวขวาเลียบคลองชลประทาน ประมาณ 10 กิโลเมตร ศูนย์ฯ จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
Tel. 0 3555 1399

พิกัด GPS ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี:
14.495347,99.893786
กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 845 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี

แผนที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรีคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

www.touronthai.com