www.touronthai.com

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    เรื่องราวพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่รักของปวงชนชาวไทยที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรทั่วหล้าไม่แบ่งชั้นวรรณะและศาสนามีมากมายหาวิธีจะบรรยายให้ครบถ้วนไม่ได้ เรื่องนี้คงไม่มีใครปฏิเสธ พ่อหลวงของเราทรงงานหนักจนรู้จักและยอมรับไปทั่วโลก เราคนไทยคงหาได้ยากที่จะรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทยครบทุกเรื่อง วันนี้รายการสมุดโคจร ได้พาคณะเราไปรู้จักกับเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกนับเป็นโครงการหลวง แต่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์ นั่นก็คือ โครงการสหกรณ์ฟาร์มโคนมหนองโพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสหกรณ์แห่งเดียวของประเทศไทยที่มีคำว่า  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สหกรณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 พระองค์ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำการทดลองเลี้ยงโคนม ในยุคนั้นโคนมนับว่าเป็นสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยในต่างประเทศ ชาวไทยจึงไม่ค่อยได้กินนมเพราะราคาค่อนข้างแพง การจะเลี้ยงโคนมในไทยเป็นเรื่องที่ไกลเกินกว่าจะคิด และยังทรงโปรดเกล้าให้เปิดการบริหารจัดการเป็นรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์จะมีบทบาทสำคัญในการบริหาร นั่นก็หมายความว่าเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการสหกรณ์ได้ด้วย ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฟาร์มโคนมหนองโพในสมัยนั้นได้เห็นว่าคงจะเป็นไปได้ยาก จึงได้จัดรูปแบบการบริหารให้เป็น บริษัทจำกัด ในช่วงแรก ตามพระราชปรารภ

    "...การที่จะให้การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพปึกแผ่นมั่นคงได้นั้น ผู้เลี้ยงโคนมควรจะได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มในรูปแบบ ของสหกรณ์ เพื่อสมาชิกจะได้รับประโยชน์มากที่สุด แต่ระหว่างที่สหกรณ์ยังไม่พร้อมนั้น ควรให้จัดตั้งในรูป บริษัทที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไร บรรดาเงินกำไรสุทธิที่บริษัทหาได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น จึงไม่มีการแบ่งกำไร ให้กับผู้ถือหุ้น แต่ให้บริษัทนำกำไรสุทธิส่วนหนึ่งให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งนำนมสดมาขายให้แก่โรงงานนมผง เป็นประจำ และอีกส่วนหนึ่งของกำไรเข้ากองทุนสะสม เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของบรรดาบุตรหลานสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม อันจะเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และท้องถิ่น..."

    และให้ความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าใจระบบการบริหารแบบสหกรณ์จนในที่สุดก็ได้จัดตั้ง สหกรณ์ฟาร์มโคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ขึ้น ในพ.ศ. 2518 ชื่อ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    ผลการดำเนินงานของสหกรณ์แห่งนี้ได้ทำให้ชีวิตของเกษตรกรไทยจำนวนมากมายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงินกำไรของสหกรณ์กลายเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่งเสียลูกหลานของเกษตรกรได้เล่าเรียนศึกษาในระดับสูงๆ ในช่วงแรกของการตั้งสหกรณ์นี้ พระองค์ทรงสละราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ จำนวน ๑,๐๐๒,๐๐๐ บาท ซื้อที่ดินและสร้างโรงงานผลิตนมหนองโพ จนกระทั่งสหกรณ์โคนมหนองโพเกิดกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ คณะกรรมการสหกรณ์ได้นำเงินทูลเกล้าถวาย เพื่อคืนให้พระองค์แต่พระองค์ไม่ได้รับเงินส่วนนั้นกลับทรงโปรดเกล้าให้นำมาเป็นทุนการศึกษาแก่ลูกหลานของเกษตรกร ณ เวลานั้น คณะกรรมการสหกรณ์จึงได้ตกลงกันแปลงเงินส่วนนั้นเป็นจำนวนหุ้นของสหกรณ์โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้ถือหุ้น เมื่อหุ้นนั้นถึงเวลาปันผลก็เอาส่วนปันผลนั้นมาเป็นทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและครอบครัวต่อไป

    รายการสมุดโคจร ได้เห็นว่า เรื่องราวความเป็นมาของสหกรณ์โคนมหนองโพ เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจและควรนำเสนอต่อสาธารณะ ในช่วงเวลาที่เราต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเรา จึงได้นำคณะสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมโรงงานนมหนองโพ และเกษตรกรที่เป็นคนเลี้ยงโคนมส่งนมให้สหกรณ์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีอีกหลายแห่ง

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    คณะของเราได้เข้าชมกระบวนการผลิตนมหนองโพในอาคาร เดชสหกรณ์ เป็นอาคารที่ใช้ชื่อตาม ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ผู้บริหารสหกรณ์ในสมัยนั้น 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    พิพิธภัณฑ์สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นส่วนหนึ่งในบริเวณโรงงานนมหนองโพ ปกติไม่ได้เปิดให้เข้าชม ต้องทำเรื่องแจ้งล่วงหน้า ในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะมี พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหกรณ์โคนมหนองโพหลายครั้งด้วยกัน

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้
หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    นอกจากการเยี่ยมชมโรงงานนมหนองโพ แล้ว คณะเรายังได้ไปชมฟาร์มโคนมที่ปานขวัญแดรี่ฟาร์ม หนึ่งในสมาชิกของสหกรณ์ เจ้าของยังหนุ่มยังแน่นแต่มีรายได้อย่างไม่น่าเชื่อจากการเลี้ยงโคนมในฟาร์มเล็กๆ ได้ดูและทดลองรีดนม การเก็บรักษาคุณภาพของนมก่อนส่งเข้าสหกรณ์ ที่สำคัญได้ชิมนมสดๆ จากฟาร์มเลยด้วย โครงการดีๆ ที่ได้จากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นี้ที่ช่วยทำให้หลายชีวิตของสมาชิกและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี คนที่ซื้อนมไปกินก็ได้สุขภาพที่ดีด้วย จึงต้องยกให้ สหกรณ์โคนมหนองโพเป็นฮีโร่ของคนไทย และพร้อมกันตั้งชื่อโครงการเยี่ยมชมสหกรณ์นี้ว่า "หนองโพ the Hero"...

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    ชมฟาร์มโคนมกันไปเป็นที่เรียบร้อย เราก็เดินทางไปชมฟาร์มอีกแห่งหนึ่งของศิลปินตลกชื่อดัง จตุรงค์ มกจ๊ก ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิต ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ควบคู่ไปกับการทำอาหารแสนอร่อยบรรยากาศกลางทุ่งนา ชื่อ ครัวลุงรงค์ ให้ลูกค้าได้มีกิจกรรมทำระหว่างรออาหาร ตามคำขวัญของร้านว่า

    ส่องไก่ กินลม ชมภูเขาและทุ่งนา อาหารป่าและปลาน้ำจืด

    ไก่ของที่นี่ไม่ใช่ไก่ไข่หรือไก่เนื้อ แต่เค้าเลี้ยงไก่ชนมีสนามซ้อมไก่ชนด้วย สำหรับคนที่อยากรู้ว่าเวลาชนไก่ชนกันยังไงก็แวะมาดูได้ อาหารป่ารวมทั้งเมนูทั่วๆ ไป บอกเลยว่าอร่อยเกินคาด สั่งเบิ้ลไม่มีนอย จานที่สองรสไม่เพี้ยน ทุกคนในคณะชอบรสอาหารของร้านนี้มากๆ

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    นอกจากอาหารอร่อยที่นี่ยังพอมีวิวและสายลมที่พัดเย็นๆ มาให้เราได้พักสบายๆ บนชั้น 2

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    จานเด็ดจัดจ้านหลากหลายเมนู แนะนำว่า หมูสามชั้นทอดต้องลองชิมแตกต่างจากร้านอื่นแน่นอน หมูหันที่นี่ก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่าร้านไหน เดินไปถ่ายรูปไม่กี่นาทีได้ยินโทรศัพท์มาสั่งทีเป็น 10 ตัว ทั้งปลาทอดปลานึ่ง อร่อยทุกเมนูครับ

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    อิ่มหนำสำราญกันดีแล้ว เราพาไปชมที่เที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีกันต่อ ทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน แล้วชมการแสดงหนังใหญ่ สัก 1 ตอน

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    การเรียนการเชิดหนังใหญ่ต้องมีหลายระดับ กว่าจะมาถึงวันนี้หนังใหญ่วัดขนอนก็ผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย วันนี้เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาคนไทยดังไกลไปทั่วโลก

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    อีกสถานที่หนึ่งที่อยากแนะนำ คือ โรงงานโอ่ง รัตนโกสินทร์ ๑ เป็นโรงงานผลิตโอ่งและเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายมังกรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ทุกวันนี้ไม่ได้ทำเฉพาะโอ่ง แต่มีเครื่องปั้นดินเผาสำหรับใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ลวดลายสวยงาม ให้เลือกใช้ตามต้องการ

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    กว่าจะได้โอ่งมังกรสักใบยากง่ายแค่ไหนลองแวะเข้ามาชมได้ ของทุกชิ้นที่นี่เป็นแฮนด์เมด ค่อยๆ ทำด้วยฝีมือล้วนๆ จริงๆ

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

    สุดท้ายเราก็ขอจบเรื่องราวท่องเที่ยวดีที่ราชบุรี กับโครงการหนองโพ the Hero เอาไว้ด้วยภาพนี้ละกัน แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวท่องเที่ยวตามสไตล์ทัวร์ออนไทย สำหรับวันนี้สวัสดีคร้าบ

    ขอขอบคุณ รายการสมุดโคจร มา ณ โอกาสนี้ครับ

tags: เกษตร, ราชบุรี, บล็อกทั้งหมด

Akkasid Tom Wisesklin
01 ตุลาคม 2560 10:13:09
   1432   0


เขียนบล็อก/รีวิว กดเลิฟบล็อกเพื่อนๆ คลิก เข้าสู่ระบบ (Facebook)...


Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com