www.touronthai.com

หน้าหลัก >> รวมบล็อกท่องเที่ยว >> อพท.พื้นที่พิเศษ 5 จัดประกวดคลิปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ชิงรางวัล 180,000 บาท

อพท.พื้นที่พิเศษ 5 จัดประกวดคลิปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ชิงรางวัล 180,000 บาท

อพท.พื้นที่พิเศษ 5 จัดประกวดคลิปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ชิงรางวัล 180,000 บาท
ประกวดสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษ ๕ จำนวน ๓ กลุ่มพื้นที่ มีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดของแต่ละกลุ่มพื้นที่ กลุ่มพื้นที่จำนวน ๓ รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลรวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท พื้นที่ดำเนินการ ๓ กลุ่มพื้นที่ ได้แก่

๑. กลุ่มพื้นที่ อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคำน อำเภอท่าลี่
รางวัลชนะเลิศ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลยอดวิวสูงสุด มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลสร้างสรรค์ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

๒. กลุ่มพื้นที่ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว
รางวัลชนะเลิศ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลยอดวิวสูงสุด มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลสร้างสรรค์ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

๓. กลุ่มพื้นที่ อำเภอหนองหิน อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง
รางวัลชนะเลิศ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลยอดวิวสูงสุด มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลสร้างสรรค์ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เกณฑ์ในการรับสมัคร และคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายท่องเที่ยว สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ

ลักษณะเนื้อหา
เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ๕ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ๕ ครอบคลุมพื้นที่ ๙ อำเภอในจังหวัดเลย
กลุ่มพื้นที่ ๑ อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่
กลุ่มพื้นที่ ๒ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว
กลุ่มพื้นที่ ๓ อำเภอหนองหิน อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง
เนื้อหาต้องให้เข้ากับรูปแบบ “สบาย สบาย สไตล์เลย” ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามทั้งในด้านภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสม สามารถส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี

รายละเอียดการส่งผลงาน
๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และสอดคล้องกับแนวคิด “สบาย สบาย สไตล์เลย” ความยาว ๕ นาที ไม่ต้องมีข้อความปรากฏบนคลิปวิดีโอทั้งสิ้น รวมถึงไม่ต้องใส่ไตเติ้ลทั้งตอนหัวและตอนท้ายของคลิป
๒. รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอต้องมี resolution VDO ขนาดไม่เกิน ๑๕๐ MB (๑๒๘๐x๗๒๐pxl. หรือ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ pxl.)
๓. ไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV เท่านั้น
๔. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งแบบเป็นบุคคล หรือกลุ่มได้ บุคคล/กลุ่ม สามารถส่งผลงานได้แค่เพียง
๑ ผลงานต่อ ๑ กลุ่มพื้นที่เท่านั้น
๕. ผู้ส่งผลงานต้องตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ในกรณีส่งเป็นกลุ่มต้องระบุชื่อบุคคลในกลุ่มทุกคนด้วย
๖. ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจเชิญผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง และในกรณีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง
ชื่อ - สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิในการพิจารณาผลงาน
๗. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
๘. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
๙. ส่งผลงานมาที่ email : dasta5loei@gmail.com โดยระบุชื่อผลงานพร้อมรายละเอียดของคลิป สถานที่ในการถ่ายทำอย่างละเอียด มีข้อสงสัยสักถามติดต่อได้ที่เบอร์ ๐๘๕ ๙๔๕๕๔๗๗
๑๐. คณะกรรมการจะคัดเลือกคลิปวิดีโอจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะนำไปแชร์ที่เพจสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย
๑๑. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน อพท. ๕ สามารถใช้สิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
๑๒. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำความผิด ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
๑๓. รูปแบบที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และอพท.สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้ อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการทำผิดกติกาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน อพท.จะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี
๑๔. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กำหนดระยะเวลา
ส่งคลิปผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๖.๓๐น.
ประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทาง Facebook : สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย และจะส่งอีเมล์แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป

เกณฑ์การตัดสิน
๑. การดำเนินเรื่อง  ๓๐ คะแนน
๒. คุณภาพของเนื้องาน ๓๐ คะแนน
๓. เนื้อหา    ๒๐ คะแนน
๔. ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน

tags: เกร็ดท่องเที่ยว, เลย, บล็อกทั้งหมด

Akkasid Tom Wisesklin
02 มิถุนายน 2562 11:15:44
   289   0

 
 
คงอยู่ในระบบ (นาที): 
เข้าระบบไว้ตลอด: 


Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com