www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ชัยภูมิ >> พระธาตุหนองสามหมื่น

พระธาตุหนองสามหมื่น

 พระธาตุหนองสามหมื่นเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่งของชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่บ้านแก้ง จากตัวเมืองชัยภูมิเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอำเภอภูเขียวไปจนถึงบ้านหนองสองห้องระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2055 อีก 9 กิโลเมตรถึงบ้านแก้งและแยกซ้ายไปวัดพระธาตุหนองสามหมื่นอีกประมาณ 5 กิโลเมตร
 พระธาตุหนองสามหมื่น เรียกชื่อตามหนองน้ำ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ปรากฏเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรลาว

 พระธาตุหนองสามหมื่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความสูงประมาณ 45 เมตร มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน เหนือฐานเขียงเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายรองรับองค์พระธาตุ ซึ่งมีซุ้มทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง และปางลีลา ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รูปแบบดังกล่าวอาจเปรียบเทียบได้กับพระธาตุอื่นๆ ทั้งในนครเวียงจันทน์และในเขตไทย เช่น พระธาตุวัดเทพพล เมืองเวียงคุก จังหวัดหนองคาย พระธาตุศรีเมือง นครเวียงจันทน์ เป็นต้น

 จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่สมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ปรากฏร่องรอยของคูน้ำ คันดิน และโคกเนินโบราณสถานหลายแห่ง โบราณวัตถุสำคัญที่พบทั้งในและนอกเขตคูเมืองหลายชิ้นได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัด เช่น กลุ่มใบเสมาหินทราย บางแผ่นก็มีจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 และมีแผ่นหนึ่งนำไปตั้งเป็นหลักเมืองประจำอำเภอภูเขียวด้วย นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมรูปเคารพอีก 2 ชิ้น สภาพชำรุดชิ้นหนึ่งคล้ายเศียรพระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะขอมแบบบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18

ติดต่อสอบถาม:ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทร.0 4421 3666, 0 4421 3030
http://www.tourismthailand.org/nakhonratchasima

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

ประตูวัดพระธาตุหนองสามหมื่น

ประตูวัดพระธาตุหนองสามหมื่น การเดินทางอันยาวนานในที่สุดก็มาถึงวัดพระธาตุหนองสามหมื่น ทำเลที่ตั้งของวัดที่เดิมทีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงอยู่ในป่าที่เงียบสงบ ถนนหนทางที่เข้ามาถึงวัดไม่ได้ราบเรียบแบบในเมืองใหญ่ ซุ้มประตูที่ออกแบบให้มีเสากลางแบ่งช่องทางสำหรับรถเข้า-ออกจากวัดแต่ไม่มีแนวกำแพงวัดปรากฏให้เห็นคงเนื่องมาจากขาดแคลนงบประมาณและพื้นที่ของวัดมีขนาดกว้างขวางมากหากจะสร้างกำแพงรอบต้องใช้งบประมาณสูงเกินไป
เข้ามาภายในวัดขับรถตรงอย่างเดียวถึงทางแยกแรกในวัดมีการสร้างวงเวียนขนาดย่อมๆ ไว้ กลางวงเวียนเป็นรูปปั้นเทวดา ถัดเข้าไปอีกเล็กน้อยจะถึงเขาวงกตนรก-สวรรค์ สร้างเป็นกำแพงสูงพอประมาณ มีช่องทางเดินวงก้นหอยเข้าสู่ตรงกลางภาพปูนปั้นนูนต่ำรูปการรับกรรมของความผิดต่างๆ มีหลายระดับตั้งแต่ลักขโมยพริกมะเขือ ยิงนก ใช้ฉมวกแทงปลา ลวงภิกษุฉันของร้อน ไปจนถึงระดับกรรมหนัก และการรับกรรมของการผิดศีล ๕ ฯลฯ

อบายภูมิจำลองวัดหนองสามหมื่น

อบายภูมิจำลองวัดหนองสามหมื่น เมื่อเดินถึงด้านในสุดของวงกตนรก-สวรรค์ จะมีรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงแสดงให้เห็นนรกในขุมต่างๆ ตามความเชื่ออย่างที่เห็นในภาพนี้ได้แก่การผิดศีลข้อสาม กาเมฯ ทำให้ต้องตกนรกปีนต้นงิ้ว และถูกกาจิกกิน หากไม่ปีนก็ต้องถูกเอาหอกหลาวแทง

สุดทางเขาวงกตนรก-สวรรค์

สุดทางเขาวงกตนรก-สวรรค์ เดินมาจนถึงทางออกจะได้พบรูปปั้นพระธุดงค์ซึ่งเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้รักษาอยู่ในศีลและธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ไม่ต้องลงนรกหรืออบายภูมิอย่างที่เห็นอยู่ในเขาวงกต

ศาลาพันห้องวัดหนองสามหมื่น

ศาลาพันห้องวัดหนองสามหมื่น แม่ว่าจะผิดไปจากที่จินตนาการไว้มากเรื่องของศาลาพันห้องแห่งนี้ เพราะทีแรกที่คิดว่าจะได้เดินทางมายังวัดหนองสามหมื่นชมศาลาพันห้องก็เข้าในว่าเป็นศาลาหรือวิหารที่สวยงามและใหญ่โตมากๆ แต่ในความเป็นจริงศาลาพันห้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการจำศีลปฏิบัติธรรม วิปัสสนาที่วัดหนองสามหมื่นโดยมีอดีตเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้สอนที่มีประชาชนจำนวนมากเคารพศรัทธาเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดหนองสามหมื่นแห่งนี้มากมายในแต่ละปี ศาลาพันห้องจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ปฏิบัิติธรรมและเป็นที่กางมุ้งนอนในเวลากลางคืน ศาลาหลังนี้จึงต้องมีเสาเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอในการกางมุ้งของประชาชนที่มาจำศีลและพักค้างอยู่ในวัด
ด้านในของศาลาหลังนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่องค์หนึ่งเพื่อเป็นพระประธานในการประกอบพิธีทางศาสนา การสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นของนักปฏิบัติธรรม

ศาลาพันห้อง กลายเป็นสถานที่กล่าวขานถึงของคนจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง และมีผู้เดินทางมาชมศาลาหลังนี้อยู่ตลอด

พระประธานในศาลาพันห้อง

พระประธานในศาลาพันห้องพระธาตุหนองสามหมื่น

พระธาตุหนองสามหมื่น หลังจากชมศาลาพันห้องกันแล้วก็ขับรถต่อเข้ามาในบริเวณวัดจะได้พบพระธาตุหนองสามหมื่นรอบๆ องค์พระธาตุหนองสามหมื่นมีกำแพงล้อมรอบ สภาพโดยรอบมีต้นไม้ปกคลุมรอบด้าน ดูร่มรื่นดีแต่ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีใบเล็กตามแบบพื้นที่ทั่วไปในหมู่บ้านของชาวอิสาน จึงทำให้ช่วงเวลากลางวันมีแดดจัดส่องตรงลงมายังพื้นที่องค์พระธาตุ เวลาที่เหมาะสมในการเดินทางไปสักการะพระธาตุหนองสามหมื่นควรเป็นช่วงเช้า หลังจากนั้นมีเวลาเดินชมบริเวณต่างๆ ในวัดซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมาก

สักการะพระธาตุหนองสามหมื่น

สักการะพระธาตุหนองสามหมื่น คำไหว้พระเจดีย์

เจติยัง อภิวันทามิ ยัตถะธาตุ ปติฏฐิตา พุทธัสสะ สาวะกานัญจะ พุทธรูปัญจะ มหาโพธิง อิมินา ปุญญะกัมเมนะ โสตถิ เม สัพพะทา โหตุ
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระเจดีย์ อันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้าและของสาวกทั้งหลาย พระพุทธรูปและต้นศรีมหาโพธิ์ด้วยการกระทำอันเป็นบุญนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ

พระธาตุหนองสามหมื่น

พระธาตุหนองสามหมื่น มุมหนึ่งขององค์พระธาตุที่ผมพยายามจะหาด้านที่จะเก็บภาพองค์พระธาตุทั้งหมดให้ได้ จนต้องเดินไปไกลจากองค์พระธาตุ รอบๆ องค์พระธาตุมีพื้นให้เดินเวียนเทียนได้ ห่างออกมาเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม่ปกคลุมทั้งหมด ถอยห่างออกมามากๆ ก็จะถ่ายติดใบไม้มาด้วยอย่างที่เห็น ถึงขนาดนี้แล้วยังไม่สามารถเก็บภาพได้ถึงส่วนฐานขององค์พระธาตุ ด้วยความสูงถึง 45 เมตร

ประวัติพระธาตุหนองสามหมื่น
พระธาตุหนองสามหมื่น เรียกชื่อตามหนองน้ำ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ปรากฏเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรลาว

พระธาตุหนองสามหมื่น เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความสูงประมาณ 45 เมตร มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน เหนือฐานเขียงเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายรองรับองค์พระธาตุ ซึ่งมีซุ้มจรนัมยอดสูงทั้งสี่ทิศ ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับยืน ซุ้มด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นพระพุทธรูปปางรำพึง ซุ้มด้านทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รูปแบบดังกล่าวอาจเปรียบเทียบได้กับพระธาตุอื่นๆ ทั้งในนครเวียงจันทน์และในเขตไทย เช่น 1.พระธาตุวัดเทพพล เมืองเวียงคุก จังหวัดหนองคาย 2.พระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย 3.พระธาตุวัดนาก ชานเมืองเวียงจันทร์ 4.พระธาตุศรีเมือง นครเวียงจันทน์ เป็นต้น

กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 ตอนที่ 24 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2479 และได้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานมีพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 130 วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2525 ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะจนแล้วเสร็จระหว่างปีพุทธศักราช 2531-2533

ฉัตรเงิน-ฉัตรทองรอบพระธาตุ

ฉัตรเงิน-ฉัตรทองรอบพระธาตุ ที่ฐานขององค์พระธาตุหนองสามหมื่นประดับด้วยฉัตรเงินและฉัตรทองเหมือนอย่างพระธาตุเจดีย์ทั่วไป(ข้างบันไดทางขึ้นทั้ง 2 ข้าง และบันไดนี้มีอยู่ทั้งสี่ทิศรอบองค์พระธาตุ) ส่วนยอดขององค์พระธาตุมีซุ้มที่พอจะมองเห็นพระพุทธรูปประทับยืนอยู่ทั้งสี่ทิศ

กำแพงด้านในรอบพระธาตุหนองสามหมื่น

กำแพงด้านในรอบพระธาตุหนองสามหมื่น หลังจากที่ได้สักการะพระธาตุ เวียนเทียน 3 รอบ และถ่ายภาพที่ระลึกกับพระธาตุหนองสามหมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาเดินทางไปยังสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ ของวัดเมื่อหันหลังให้กับองค์พระธาตุเพื่อเดินออกมาจึงได้สังเกตุเห็นว่ามีกำแพงรอบองค์พระธาตุมีภาพเขียนเรื่องราวต่างๆ สีสันสวยงามเหมือนเพิ่งจะเขียนขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่ภาพทั้งหมดก็พยายามถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในพระพุทธศาสนา เช่นพระพุทธประวัติ เป็นต้นแผนผังในวัดพระธาตุหนองสามหมื่น

แผนผังในวัดพระธาตุหนองสามหมื่น ออกจากพระธาตุแล้วเลี้ยวซ้ายเพราะตอนที่เดินทางมานั้นเรามาจากด้านหน้า ตามถนนแล้วเมื่อมาถึงพระธาตุก็ยังมีทางแยกมากมาย เพราะการเดินทางมาเป็นครั้งแรกของเราเลยไม่รู้เส้นทางในวัดดีนัก หากไม่ได้แผนผังนี้คงไม่ได้ไปที่อื่นๆ ของวัดเป็นแน่ เพราะรู้จักพระธาตุหนองสามหมื่นกับศาลาพันห้องเท่านั้นเอง ในแผนผังแห่งนี้บอกตำแหน่งสถานที่ทั้งหมดในวัด แต่เราจะกล่าวถึงเฉพาะสถานที่สำคัญๆ เท่านั้นได้แก่
1.พระธาตุหนองสามหมื่น
2.องค์พระพุทธไสยาสน์
3.อุโบสถ
4.เขาวงกตนรก-สวรรค์
6.หลวงพ่อปางป่าเลไลยก์
7.เสมาโบราณสมัยทวารวดี
9.พระพุทธบาทจำลอง
11.ศาลาพันห้อง
13.บริเวณที่ขุดค้นพบใบเสมาโบราณ
จากซุ้มประตูหน้าวัดที่เราเข้ามาผ่านเขาวงกตนรก-สวรรค์ และศาลาพันห้อง มาถึงพระธาตุหนองสามหมื่น

พระพุทธรูปปางไสยาสน์

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ หลังจากที่ได้ศึกษาเส้นทางจากผังของวัดพระธาตุหนองสามหมื่นแล้ว จากนั้นเราก็เดินทางไปยังพระพุทธไสยาสน์ก่อนเวลาที่เดินทางมาถึงวัดพระธาตุหนองสามหมื่น จนมาไหว้พระธาตุแล้วมาถึงตรงนี้เป็นเวลาช่วงบ่ายเสียแล้ว ด้านหน้าพระพุทธรูปเป็นทิศทางย้อนแสงไม่เอื้ออำนวยให้เราได้ภาพสวยๆ แต่ก็ต้องพยายามเก็บภาพเอามาบอกกล่าวเล่าต่อให้ชมกันพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์นี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากทีเดียว ด้านหน้าขององค์พระเป็นสนามหญ้าโล่งกว้าง ไม่มีวิหารคลุม ที่พิเศษไปกว่าการสร้างพระพุทธไสยาสน์แห่งอื่นๆ คือสร้างรูปปั้นแต่งกายคล้ายทหารในยุคโบราณนั่งไหว้พระพุทธรูป

ใบเสมาสมัยทวารวดี

ใบเสมาสมัยทวารวดี อยู่ด้านข้าง(นอกกำแพงพระอุโบสถ) มีจำนวนหลายใบขุดค้นพบที่บริเวณอื่นแล้วจึงย้ายมาไว้ที่ด้านข้างของอุโบสถในภายหลัง(ดูได้จากแผนผังของวัด) กลุ่มใบเสมาหินทราย บางแผ่นก็มีจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 และมีแผ่นหนึ่งนำไปตั้งเป็นหลักเมืองประจำอำเภอภูเขียวด้วย

อุโบสถวัดพระธาตุหนองสามหมื่น

อุโบสถวัดพระธาตุหนองสามหมื่น บริเวณที่เราได้เดินชมใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดีที่หาดูได้ยากอยู่นั้นเป็นบริเวณด้านข้างของอุโบสถขนาดใหญ่ มีความสูงที่เรียกได้ว่าสูงมาก วันนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมจึงไม่ได้เห็นพระประธานของอุโบสถ โดยทั่วไปหากวัดสร้างอุโบสถที่มีความสูงมากๆ พระประธานมักจะเป็นองค์พระขนาดใหญ่ หรือมีฐานสูงๆ หลายชั้น

ด้านหน้าของอุโบสถ

ด้านหน้าของอุโบสถ รูปแบบการก่อสร้างผนังรอบอุโบสถรอบนอกเป็นแบบเรียบๆ ไม่มีลวดลายประดับใดๆ นอกจากบริเวณประตูและหน้าต่าง

อดีตเจ้าอาวาสผู้จัดสร้าง

อดีตเจ้าอาวาสผู้จัดสร้าง จากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เข้ามาไหว้พระธาตุหนองสามหมื่นได้กล่าวถึงเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนองสามหมื่นในอดีตที่มีประชาชนศรัทธาเป็นอย่างมากและเดินทางมาปฏิบัติธรรม สมาธิวิปัสสนาที่วัดแห่งนี้จนทำให้เกิดศาลาพันห้องขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ศิษย์ของท่านได้ร่วมใจกันสร้างรูปปั้นเหมือนองค์ท่านไว้ที่ศาลาเล็กๆ หลังหนึ่งชิดกำแพงด้านหน้าอุโบสถ แต่ตัวหนังสือชื่อของท่านด้านล่างของรูปภาพเลือนลางมากจนไม่อาจจะอ่านได้ครับ
นอกเหนือจากนี้สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดอีกได้แก่รอยพระพุทธบาทจำลอง หลวงพ่อปางป่าเลไลยก์ ทิวทัศน์สายน้ำรอบๆ วัดอีกด้วย

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

เขียนรีวิวที่นี่ หรือเขียนบล็อกที่ บล็อกทัวร์ออนไทย มีรางวัลด้วยจ้า

ที่พัก/โรงแรมใกล้ พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ
แจ่มใส รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูสวย น้ำใส รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบันเดอร์ ชัยภูมิ
  15.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  22.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสบาย แอต ชุมแพ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมธารากูล
  24.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทุมมี่ เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  24.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชีวิน พาเลซ โฮเต็ล
  25.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุมแพ ลากูน แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  25.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุตินันท์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  26.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ รูม รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  26.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมศรีสุพรรณ แกรนด์ รอยัล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูชุมแพ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  34.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภา กะ สัณห์ การ์เด้นโฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  41.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชวนชม รีสอร์ท ภูเวียง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  59.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปาริมา รีสอร์ท
  63.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธนพร รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  65.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
ออน เดอะ ร็อค ชัยภูมิ เบด แอนด์ เบรคฟาสท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  68.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
รรินวิลล์ & รีสอร์ท
  85.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตาร์ไทเกอร์ รีสอร์ต 1 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  95.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
โคโคนัท รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  98.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฟ้าฝางสปอร์ต รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  101.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
Chaiyaphum Park Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  101.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูสวย พาร์ค วิว โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  102.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเลิศนิมิตร ชัยภูมิ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  107.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ
แหล่งทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา ชัยภูมิ
  11.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีแห่นาคโหด ชัยภูมิ
  11.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนน้ำโปรแหวน ชัยภูมิ
  18.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมืองโบราณโนนเมือง ขอนแก่น
  19.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้ ชัยภูมิ
  19.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูกุ้มข้าว ชัยภูมิ
  25.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระธาตุกุดจอก ชัยภูมิ
  32.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูคิ้ง ชัยภูมิ
  37.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติภูเวียง ขอนแก่น
  37.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
  48.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผาหัวนาค ชัยภูมิ
  55.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น
  58.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ขอนแก่น
  59.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มทอผ้ามัดย้อมไดโนเสาร์
  59.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว ชัยภูมิ
  59.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถ้ำผาเกิ้ง ขอนแก่น
  60.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขื่อนลำปะทาว ชัยภูมิ
  62.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
มอหินขาว ชัยภูมิ
  64.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่ากิตติญานุสรณ์
  65.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง ขอนแก่น
  67.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระธาตุชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน
  69.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม) ชัยภูมิ
  72.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีบุญกระธูป ชัยภูมิ
  74.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกตาดโตน ชัยภูมิ
  77.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผานกเค้า ขอนแก่น
  78.56 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 19461

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย
เขียนรีวิว ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ได้ที่ รวมบล็อกทัวร์ออนไทย


Line id: touronthai , tom.touronthai , 0927370002
www.touronthai.com