www.touronthai.com

หน้าหลัก >> พระนครศรีอยุธยา >> พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วังจันทรเกษมหรือวังหน้า ตั้งอยู่ถนนอู่ทอง ริมแม่น้ำป่าสักมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองใกล้ตลาดหัวรอ วังจันทรเกษมปรากฎหลักฐานพงศาวดารว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชประมาณ พ.ศ. 2120 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเคยใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระยุพราชและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เช่น สมเด็จพระเอกาทศรถ เจ้าฟ้าสุทัศน์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ฯลฯ

 เมื่อคราวเสียกรุงในปี พ.ศ. 2310 วังนี้ได้ถูกข้าศึกเผาทำลายเสียหายมากและถูกทิ้งร้าง จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าฯให้ซ่อมพระที่นั่งพิมานรัตยาและพลับพลาจตุรมุขไว้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยาและโปรดพระราชทานนามว่า พระราชวังจันทรเกษม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2436 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทำการของมณฑลกรุงเก่าเมื่อ พ.ศ. 2442 และจนกระทั่งเมื่อพระยาโบราณราชธานินทร์ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าจึงได้จัดสร้างอาคารที่ทำการภาคบริเวณกำแพงทางด้านทิศตะวันตกต่อกับทิศใต้ แล้วย้ายที่ว่าการมณฑลจากพระที่นั่งพิมานรัตยามาตั้งที่อาคารที่ทำการภาคในขณะนั้น กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาดูแลและจัดทำเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษมจนกระทั่งปัจจุบัน

โบราณสถานโบราณวัตถุที่น่าสนใจในพระราชวังจันทรเกษม มีดังนี้

กำแพงและประตูวัง ปัจจุบันก่อเป็นกำแพงอิฐมีใบเสมา มีประตูด้านละ 1 ประตู รวม4 ด้านเป็นสิ่งที่สร้างใหม่ในรัชกาลที่ 4 กำแพงของเดิมมีอาณาเขตกว้างขวางกว่าที่เห็นในปัจจุบัน เพราะขุดพบรากฐานของพระที่นั่งนอกกำแพงวัดด้านใน และพบซากอิฐในบริเวณเรือนจำหลายแห่ง แต่เดิมนั้นคำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า วังจันทรเกษมมีกำแพง 2ชั้น เช่นเดียวกับวังหลวง

พลับพลาจตุรมุข ตั้งอยู่ใกล้ประตูวังด้านทิศตะวันออก เป็นพลับพลาเครื่องไม้ มีมุขด้านหน้า 3 มุข ด้านหลัง 3 มุข เดิมใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับออกงานว่าราชการและเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เวลาเสด็จประพาส ต่อมาในปีพ.ศ. 2449 พระองค์ทรงโปรดให้ใช้พลับพลาจตุรมุข เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุ เรียกว่าอยุธยาพิพิธภัณฑสถาน ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระยาโบราณราชธานินทร์ได้ทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่และเปลี่ยนหน้าบันจากรูปปูนปั้นมาเป็นไม้แกะสลัก ปัจจุบันจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่มีอยู่เดิมภายในพระราชวังนี้เช่น พระแท่นบรรทม พระราชอาสน์ พร้อมเศวตฉัตร พระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งพิมานรัตยา เป็นตึกหมู่อยู่กลางพระราชวังประกอบด้วยอาคาร 4 หลังคือ อาคารปรัศว์ซ้าย อาคารปรัศว์ขวา พระที่นั่งพิมานรัตยาและศาลาเชิญเครื่อง เคยเป็นที่ตั้งศาลากลางมณฑลและจังหวัดมาหลายปี ปัจจุบันจัดแสดง ประติมากรรมที่สลักจากศิลา เป็นเทวรูปและพระพุทธรูปนาคปรก ศิลปสมัยลพบุรี พระพุทธรูปสำริดสมัยอยุธยา พระพิมพ์สมัยต่างๆ และเครื่องไม้แกะสลักฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์

พระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์ หรือ หอส่องกล้อง เป็นหอสูงสี่ชั้น สร้างครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่หักพังลงมาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 หอที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ตามรากฐานอาคารเดิมและทรงใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรดวงดาว

อาคารสโมสรเสือป่า สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ริมกำแพงหลังพระที่นั่งพิมานรัตยา

ตึกโรงม้าพระที่นั่ง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ตั้งอยู่ริมกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตึกที่ทำการภาค สร้างขึ้นในสมัยพระยาโบราณราชธานินทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวสร้างขนานไปกับแนวกำแพงด้านทิศตะวันตกต่อกับทิศใต้ จัดนิทรรศการถาวร 5 เรื่อง คือ เรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมอยุธยา เครื่องปั้นดินเผาสินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญของอยุธยา อาวุธยุทธภัณฑ์ ศิลปะวัตถุพุทธบูชาและวิถีชีวิตริมน้ำชาวกรุงเก่า

ระเบียงจัดตั้งศิลาจารึก แต่เดิมสร้างเป็นระเบียงหลังคามุงสังกะสียาวไปตามแนวกำแพงด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกใช้สำหรับเป็นที่เก็บรักษาบรรดาโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุซึ่งพระยาโบราณราชธานินทร์ได้รวบรวมไว้

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยา เมื่อข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วให้เลี้ยวซ้ายตรงไปจนถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายอีกครั้งและตรงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะผ่านตลาดเจ้าพรหม จากนั้นจะเห็นพิพิธภัณฑ์อยู่ทางซ้ายมือ

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทยคนละ 20 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 100 บาท
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 3525 1586, 0 3525 2795 โทรสาร 0 3525 1586

ข้อมูลเพิ่มเติม:ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โทร. 0 3532 2730-1
http://www.tourismthailand.org/ayutthaya

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 3805

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
โรงแรมอยุธยาธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
Dawnthaya Ayutthaya เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
เออร์ลี เบิร์ด โฮสเทล อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
พียู อินน์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเรือนทับทิมรีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรีน โฮสเทล
  0.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านหลวงหาญ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
โทนี่ส์ เพลส เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซันไรส์ เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
จิตต์วิไล เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู๊ด ลัค เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
1301 โฮสเทล อยุธยา
  1.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมอโยธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตอกโฮม โฮสเทล อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
นิวาส อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
สลีปาฮอลิค โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านวันเลิฟ การ์เดน อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านวันเลิฟโฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ฮาร์ต อยุธยา ฮอลิเดย์ โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านฆ้อง โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
AYX Exclusive Serviced Apartment เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชมเมือง เกสต์เฮาส์ แอท อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
อยุธยาบุรีเทวี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
แกรนด์พาเร้นท์ส โฮม
  1.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
แกรนด์พาเร้นท์ส โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
  0.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดขุนแสน
  0.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดแม่นางปลื้ม พระนครศรีอยุธยา
  1.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดราชประดิษฐาน พระนครศรีอยุธยา
  1.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์เรือไทย พระนครศรีอยุธยา
  1.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา
  1.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา
  1.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระที่นั่งเพนียด พระนครศรีอยุธยา
  2.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพิชัยสงคราม พระนครศรีอยุธยา
  2.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดธรรมิกราช พระนครศรีอยุธยา
  2.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
  2.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกุฎีดาว พระนครศรีอยุธยา
  2.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเจ้าย่า
  2.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหน้าพระเมรุ พระนครศรีอยุธยา
  2.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา
  2.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกล้วย พระนครศรีอยุธยา
  2.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง พระนครศรีอยุธยา
  2.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระราม พระนครศรีอยุธยา
  3.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถาบันอยุธยาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
  3.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา
  3.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรุงเก่ารถม้า พระนครศรีอยุธยา
  3.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง
  3.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดนานาชาติอโยเดีย
  3.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
  3.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
  3.32 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com