www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ปทุมธานี >> วัดมูลจินดาราม

วัดมูลจินดาราม

 วัดมูลจินดาราม ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วัดคลองห้า” ตั้งอยู่เลขที่ 98 ริมฝั่งคลองประยูรศักดิ์ หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 79 ไร่ 65 ตารางวา โฉนดเลขที่ 226 ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองห้า ห่างจากตลาดรังสิต 13 กิโลเมตร ตามเส้นทางรังสิต-นครนายก บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาแวะให้อาหารปลาอยู่เสมอ

 ประวัติเดิม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2439 ร.ศ.115 ค.ศ.1896 จ.ศ.1258 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำเดือน 4 มีพระปฏิบัติราชประสงค์ (นามมูลเลอร์ ชาวเยอรมัน) กับนางจีน ผู้เป็นภรรยา ขออนุญาตสร้างพระอาราม เพื่อเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และอนุญาตสร้างวัดได้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2439 ร.ศ. 1896 จ.ศ.1258 ตรงกับวันศุกร์ แรม 2 ค่ำเดือน 4 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2442 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 14 เมตร ยาว 22 เมตร ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

 อนึ่งค่าก่อสร้างวัดมูลจินดารามในครั้งนั้น สิ้นเงินค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,850.00 บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาท) และยังได้สร้างเพิ่มเติมอีก โดยมีท่านพระครูธัญญเขตเขมากร อดีตเจ้าคณะจังหวัดธัญบุรี วัดเขียนเขต เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2440 – 2448 รวมเป็นจำนวนเงิน 5,640 บาท (ห้าพันหกร้อยสี่สิบาท) 16 อัฐ รวมค่าก่อสร้างวัดนี้ทั้งสิ้น 30,480.00 บาท 16 อัฐ (สามหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทสิบหกอัฐ)

 ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2445 ร.ศ. 121 ค.ศ. 1902 จ.ศ. 1264 พระปฏิบัติราชประสงค์ได้ทำหนังสือขอถวายพระอารามหลวง เมื่อเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญญบุรี พระองค์มีกระแสรับสั่งว่า การที่จะถวายรับเป็นวัดหลวงนั้น เป็นที่เกี่ยวข้องด้วยการบำรุง เช่น ต้องให้นิตยภัตรและกฐิน เป็นต้น วัดหลวงมีมากแล้วรัฐบาลไม่อยากให้รับ

 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2445 ร.ศ. 121 ค.ศ. 1902 จ.ศ. 1264 ตรงกับวันศุกร์ แรม 1 ค่ำเดือน 4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญญบุรี โดยทรงเครื่องแบบทหารเต็มยศ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (คือรัชกาลที่ 6) และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จโดยรถพระที่นั่งจากวังสวนดุสิตถึงสถานีรถไฟสามเสน ประทับรถพระที่นั่ง โดยมีรถไฟใช้ฝีจักรจูงรถพระที่นั่งออกจากสถานีรถไฟสามเสน เวลา 1 โมงเช้า ถึงสถานีรถไฟรังสิต เวลา 2 โมงเช้า ณ ที่นั้นมีพ่อค้าประชาชน ทั้งเมืองปทุมธานี เมืองธัญญบุรี และจังหวัดใกล้เคียง อาทิเช่น เมืองนครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ มาคอยรับเสด็จกันมากมาย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งชื่อ “สมจิตรหวัง“ โดยมีเรือกลไฟลากจูงถึงเมืองธัญบุรีเมื่อเวลา 4 โมงเช้า เมื่อเรือพระที่นั่งเทียบท่าเมืองธัญบุรีแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชดำเนินไปประทับ ณ ห้องเจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและทรงศีล พอได้เวลา 5 โมงเช้า ได้พระฤกษ์แล้วทรงประกอบพิธีชักเชือกเปิดแพรคลุมป้ายชื่อเมือง เสร็จจากพระราชพิธีเปิดเมืองธัญญบุรีแล้ว เวลาบ่าย พระองค์ได้หยุดเรือพระที่นั่งที่หน้าสะพานฉนวนหน้าวัดมูลจินดาราม พระปฏิบัติราชประสงค์ ได้ลงมารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเข้าประทับในอุโบสถ พระราชาคณะ ฐานานุกรม เปรียญ เจ้าอธิการ อันดับคณะรามัญ ได้กระทำสังฆกรรมผูกพัทธสีมา พระองค์เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลปิดทองลูกนิมิต กับทั้งเป็นองค์ประธานตัดลูกนิมิตด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง ซึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าอยู่หัวจะไปทรงจัดทำเกี่ยวกับเรื่องวัดก็เฉพาะอารามหลวงเท่านั้น

 สำหรับนามวัดนั้น พระปฏิบัติราชประสงค์ ได้กราบบังคมขอพระราชทานนามวัดต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ก็ได้พระราชทานนามวัดว่า “วัดมูลจินดาราม” โดยมีพระประสงค์ให้สอดคล้องกับท่านผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดคือ นายมูลเลอร์ (พระปฏิบัติราชประสงค์) และนางจีน ตั้งแต่นั้นมา

 อนึ่ง ก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 400 บาท (ในสมัยนั้น) เพื่อช่วยในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์อีกด้วย

ภายในวัดมีเสนาสนะต่างๆ ดังนี้
 อุโบสถ กว้าง 14 เมตรยาว 22 เมตร
 กุฏิสงฆ์จำนวน 9 หลัง
 อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น
 หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน
 แพให้อาหารปลาสวายหน้าวัด 2 หลัง
 หอระฆัง หอกลอง

สิ่งสำคัญภายในวัด
 พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย พระพุทธโสธรจำลอง พระพุทธจักษุมงคลศาสดา (พระยืน)

 สำหรับในด้านการศึกษาวัดมูลจินดารามได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2509 นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ และโรงเรียนประชาบาล อนุบาลถึง มัธยมปีที่ 3 ตั้งอยู่ในที่ดินวัดเนื้อที่ 7 ไร่เศษ

ประวัติเจ้าอาวาส มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 6 รูปคือ
 1. พระครูยิ้ม (ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.ใหนถึงใหน)
 2. พระอาจารย์เรียง (ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.ใหนถึงใหน)
 3. พระครูบม (ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.ใหนถึงใหน)
 4. พระครูแข (ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.ใหนถึงใหน)
 5. พระอธิการเลื่อน (ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.ใหน แต่สิ้นสุดการเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2509
 6. พระเทพวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ โทร.02 250 5500
http://www.tourismthailand.org/bangkok

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 35690

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดมูลจินดาราม

วัดมูลจินดาราม อยู่บนถนนรังสิตนครนายก การเดินทางมาที่นี่เลยไม่อยาก ส่วนมากก็มาเที่ยวมาหาอะไรกินตามเส้นทางสายนี้ซึ่งมีที่เที่ยวหลายที่ ทั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดรีมเวิรลด์ ตลาดน้ำเมืองรังสิต การได้แวะทำบุญที่วัดใกล้ๆ อย่างวัดมูลจินดารามก็มีส่วนทำให้ทริปเติมเต็มได้มากขึ้น ภายในวัดมีที่จอดรถกว้างขวางมีพระพุทธรูปปางประทานพรยืนตระหง่านสังเกตุง่าย

ซุ้มประตูกำแพงแก้ว

ซุ้มประตูกำแพงแก้ว เมื่อมาถึงที่วัดก่อนอื่นต้องเข้าไปไหว้พระทำบุญในอุโบสถกันก่อน ที่วัดมูลจินดารามเปิดอุโบสถให้ประชาชนเข้ามาไหว้พระได้ตลอดวันจนถึงช่วงเย็น ซุ้มประตูที่กลางกำแพงแก้วด้านหน้าโบสถ์ชื่อประตูเมตตา

อุโบสถวัดมูลจินดาราม

อุโบสถวัดมูลจินดาราม เดิมทีเดียวตามประวัติของวัดกล่าวว่า วัดนี้ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หน้าบันอุโบสถมีพระปรมาภิไธยย่อ จปร. พระปฏิบัติราชประสงค์ (นามเดิมคือนายมูลเลอร์ เป็นชาวเยอรมัน) กราบบังคมทูลถวายวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวง แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระอารามหลวงมีอยู่มากแล้ว การรับเข้าเป็นพระอารามหลวงย่อมเกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงและกฐิน จึงไม่ได้รับไว้ แต่ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าประทับในอุโบสถ พระราชาคณะ ฐานานุกรม เปรียญ เจ้าอธิการ อันดับคณะรามัญ ได้กระทำสังฆกรรมผูกพัทธสีมา พระองค์เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลปิดทองลูกนิมิต กับทั้งเป็นองค์ประธานตัดลูกนิมิตด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง เสมือนเป็นพระอารามหลวงแห่งหนึ่งในสมัยนั้น

ซุ้มเหนือประตูและหน้าต่าง

ซุ้มเหนือประตูและหน้าต่าง นอกเหนือจากที่หน้าบันของอุโบสถแล้ว เรือนซุ้มที่อยู่เหนือช่องประตูและหน้าต่างอุโบสถ มีพระปรมาภิไธยย่อ จปร. เหมือนกัน

พระประธานวัดมูลจินดาราม

พระประธานวัดมูลจินดาราม

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

พระบรมรูปรัชกาลที่ 5

พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่หน้าศาลา มีบันไดเดินขึ้นไปหลายขั้น มีประขาขนเดินทางมากราบไหว้ถวายราชสักการะอยู่เป็นประจำ

ศาลาท่าน้ำ

ศาลาท่าน้ำ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอันดีของประชาชนในละแวกนี้ มีศาลาที่ท่าน้ำของวัดอยู่ 2 หลัง ใกล้ๆ กันจะมีทางเดินลงไปยังแพให้อาหารปลา

ท่าน้ำหน้าวัดมูลจินดาราม

ท่าน้ำหน้าวัดมูลจินดาราม เป็นเส้นทางสัญจรที่ใช้กันในอดีต ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อน เลี้ยงอาหารปลา

เลี้ยงปลาหน้าวัดมูลจินดาราม

เลี้ยงปลาหน้าวัดมูลจินดาราม ปลาสวายขนาดใหญ่มากๆ เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี
โรงแรม ไรด์ แอนด์ เลซี่ แอท ไทยเวคพาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
Organic Homestay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Point Condo by Panissara เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
Hotel Ride 'n Lazy @ Thai Wake Park' เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมธารา พาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
Tara Park Resotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
GardenVilla 1 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 112 ตร.ม. – สนามบินนานาชาติดอนเมือง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจเอ็น เพรซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมมาเจสติก วิวล์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
Tripletrees เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 384 ตร.ม. – สนามบินนานาชาติดอนเมือง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปทุมา การ์เดน แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรีนวิลล์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปันนารา บูทิค เฮาส์
  12.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอ็นสิริรีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
บางกอกรีสอร์ท รังสิต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
บางกอกรีสอร์ท รังสิต
  13.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
Siliwalai Village, Rangsit เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ทริปเปิล ทรี รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
แบงค็อก บูทิก รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮันนี่ อินน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ พาร์ค ไดร์ฟ-ทรู เช็คอิน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธนา เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
Thitikorn Mansion เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ปทุมธานี
  4.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
โครงการสระเก็บน้ำพระรามเก้า ปทุมธานี
  5.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์บัว ปทุมธานี
  5.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเขียนเขต ปทุมธานี
  5.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดรีมเวิลด์ Dream World
  6.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปทุมธานี
  7.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
  11.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ปทุมธานี
  11.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
  11.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
หออัครศิลปิน ปทุมธานี
  11.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดน้ำนครรังสิต ปทุมธานี
  13.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงกษาปณ์รังสิต ปทุมธานี
  16.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโพสพผลเจริญ
  16.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงเรียนมวยไทย ปทุมธานี
  16.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ปทุมธานี
  18.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปทุมธานี
  18.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดไท ปทุมธานี
  19.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
  21.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
  22.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี
  24.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์หินแปลก ปทุมธานี
  25.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
  25.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนน้ำจังเกิลวอเตอร์ปาร์ค
  28.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ นนทบุรี
  28.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบางนา ปทุมธานี
  29.03 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com