www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สุราษฎร์ธานี >> วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

 วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร วัดพระบรมธาตุไชยา เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นวัดราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 มีนามว่า วัดพระธาตุไชยา และต่อมาทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนฐานะวัดพระธาตุไชยาขึ้นเป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และพระ ราชทานนามใหม่ว่า "วัดพระบรมธาตุไชยา" เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

 วัดพระบรมธาตุไชยานี้ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยา ประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟไชยาไปทางตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสาย เอ 41 ไปทางตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมาของวัด
 วัดพระบรมธาตุไชยาเป็นวัดที่เก่าแก่มาก สังเกตได้จากโบราณวัตถุ โบราณสถานที่ยังปรากฏอยู่ ทำให้ทราบว่าวัดนี้มีมานานหลายยุคหลายสมัย คือตั้งขึ้นแล้วร้างไป แล้วกลับฟื้นฟูมาใหม่ในพื้นที่เดียวกันดังต่อไปนี้

1. สมัยทวาราวดี มีพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่เท่าคน และย่อมกว่าเหลืออยู่ในบริเวณ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ คือพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดสูง 104 ซ.ม. หน้าตักกว้าง 74 ซ.ม. ทำด้วยศิลา ลักษณะประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย ขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกัน ขมวดพระเกศาเป็นต่อมขนาดโต อุษณีย์ปรากฎไม่ชัด ไม่มีอูรณา จีวรบางแนบพระองค์ มีแต่ขอบที่ห่มคลุมอังสะซ้าย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ปัจจุบัน พระพุทธรูปประทับยืนบนฐานบัว ลงรักปิดทองทั้งสององค์ จีวรห่มคลุม ปลายจีวรตัดตรง รัดประคดมีลวดลาย ไม่มีพระรัศมี เม็ดพระเกศากลมใหญ่ ทำด้วยศิลา ขนาดสูง 142 ซ.ม. ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ด้วยเหตุนี้ทำให้เชื่อถือ ได้ว่า วัดนี้ หรือสถานที่แห่งนี้ มีมาแล้วตั้งแต่สมัยทวาราวดี คือระหว่าง พ.ศ.1000 – 1200

2. สมัยศรีวิชัยมีองค์เจดีย์พระมหาธาตุแบบศรีวิชัย (หรือที่เรียกกันว่า แบบอินโดชวานีส ในทางโบราณคดี) ปรากฎอยู่เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ โดยมิได้รับการดัดแปลง เว้นแต่ตอนส่วนยอด เพราะได้หักพังลงมา และหายสาบสูญไป จึงทำใหม่เป็นศิลปะแบบไทย และยังมีรูปสำริด ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ขนาดใหญ่ สวยงามเป็นชิ้นเอกของประติมากรรมสมัยนี้ ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร และมีองค์ขนาดย่อม ตลอดถึงที่ทำด้วยศิลาอีกหลายองค์ มีมากกว่าในสถานที่ใดในประเทศไทย รวมทั้งเศษหักพังของโบราณวัตถุสมัยเดียวกันอีกหลายชิ้น ดังนั้นทำให้เชื่อได้ว่า วัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในสมัยศรีวิชัย คือระหว่าง พ.ศ. 1200-1500 ด้วย

3. สมัยสุโขทัย มีพุทธศิลป์เป็นแบบสกุลช่างนครศรีธรรมราชโดยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศ์ มีหลักฐานปรากฏเป็น ใบพัทธสีมาคู่แฝดปรากฏอยู่รอบๆเขตพระอุโบสถเดิมของวัด ทำให้เชื่อได้ว่า สมัยนี้มีการปรับปรุงวัด หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ในสมัยสุโขทัย ซึ่งพ้องกับสมัยนครศรีธรรมราชนั้น วัดนี้ยังคงอยู่

4. สมัยกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานปรากฏมากมายกว่าสมัยใด คือพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปศิลาทรายแดง มีมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ มีขนาดโตกว่าคนธรรมดา ลงมาถึงขนาดเท่าคนและย่อมกว่า แสดงให้เห็นศรัทธาหรือความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาหรือความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาอย่างสูงสุด ในสมัยนั้นในสถานที่แห่งนี้

ความสำคัญของวัดพระบรมธาตุไชยา อยู่ที่พระบรมธาตุไชยาซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยได้อย่างสมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวัดที่มีสำคัญคู่บ้านคู่เมืองชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมานานนับแต่โบราณกาล

http://www.photoontour.com/gall_slideshow_html/WatChaiYa/WatChaiYa_Text.htm

การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 54 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 41 และแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4011 เลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 137 ก่อนถึงทางรถไฟ วัดอยู่ด้านขวามือ
โทร. 0 7743 1090, 0 7743 1402

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี 0 7728 8818-9
http://www.tourismthailand.org/suratthani

แก้ไขล่าสุด 2016-05-03 14:21:45 ผู้ชม 30063

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ทางเข้าพระบรมธาตุไชยา

ทางเข้าพระบรมธาตุไชยา หลังจากจอดรถที่ลานจอดรถของวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร (นอกกำแพงด้านขวามือของภาพ) แล้วเดินมาทางประตูทางเข้าด้านหน้าพระวิหาร สีขาวของวัด ท้องฟ้าที่มีริ้วเมฆ แสดงพลังนิดๆ ถ้าไปที่วัดแห่งนี้ควรเป็นเวลาประมาณ 10 โมง ถึง บ่าย 3

พระพุทธรูปในซุ้มหน้าพระวิหาร

พระพุทธรูปในซุ้มหน้าพระวิหาร พระพุทธรูปประทับยืนองค์นี้ประดิษฐานหน้าพระวิหารซึ่งด้านข้างของพระวิหารสร้างระเบียงคตรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในพระวิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ทางเดินเข้าพระบรมธาตุอยู่ทางซ้ายมือข้างพระวิหาร

พระพุทธรูปในพระวิหาร

พระพุทธรูปในพระวิหาร ภายในวิหารมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่หลายองค์

ทางเดินเข้าพระบรมธาตุไชยา

ทางเดินเข้าพระบรมธาตุไชยา มีช่องประตูเล็กๆ ของระเบียงคตเข้าภายในซึ่งต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอก

พระบรมธาตุไชยา

พระบรมธาตุไชยา พระบรมธาตุไชยา
พระบรมธาตุไชยา เป็นพุทธเจดีย์สมัยศรีวิชัย สร้างตามลัทธิมหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรือง และ ได้แผ่อำนาจปกคลุมตลอดแหลมมลายูจนถึงเมืองไชยา ตั้งอยู่ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหารหลวงในบริเวณกึ่งกลาง ล้อมรอบด้วย พระระเบียงคดทั้ง 4 ด้าน ฐานพระบรมธาตุขุดเป็นสระกว้างประมาณ 50 ซ.ม. ลึกประมาณ 60-70 ซ.ม. จนเห็นฐานเดิม ก่อสร้างด้วยอิฐ โบกปูน ซึ่งก่อนหน้าที่จะบูรณะในสมัยพระชยาภิวัฒน์(หนู ติส.โส) ฐานพระบรมธาตุฝังจมอยู่ระดับต่ำกว่าพื้นดิน ปัจจุบัน น้ำขังอยู่โดยรอบ ฐานตลอดปี บางปีในหน้าแล้ง รอบๆฐานพระบรมธาตุจะแห้ง และมีตาน้ำพุขึ้นมาจนชาวบ้านพากันแตกตื่น และ ถือว่าเป็นน้ำทิพย์ที่ ศักดิ์สิทธิ์ สามารถแก้โรคภัยต่างๆได้ ต่อมาทางวัดได้ใช้ปูนซีเมนต์ปิดตาน้ำนั้นเสีย

เจดีย์พระบรมธาตุไชยา
มีลักษณะเดียวกับเจดีย์แบบศรีวิชัย และเป็นเจดีย์องค์เดียวในปัจจุบันซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ องค์เจดีย์พระบรมธาตุไชยามีความสูงจากฐานใต้ดินถึงยอดสูง 24 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อเก็จ ขนาดฐานวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 13 เมตร จากด้านเหนือถึงด้านใต้ยาว 18 เมตร

บริเวณพระบรมธาตุไชยา

บริเวณพระบรมธาตุไชยา รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน

พระพุทธรูปรอบระเบียงคต

พระพุทธรูปรอบระเบียงคต พบเห็นได้ในหลายๆ วัดที่มีพระพุทธรูปจำนวนมากประดิษฐานตามแนวระเบียงคต ไม่เฉพาะทางภาคใต้เท่านั้นและหลายๆ ครั้งที่เราได้เห็นภาพเหล่านี้ในหลายๆ เว็บ เพราะเป็นมุมที่นิยมมุมหนึ่ง ส่วนเรื่องมุมมองก็แตกต่างกันไป หลายครั้งจะปรับความชัดตื้นๆ ให้พระพุทธรูปองค์ที่อยู่ไกลออกไปมีลักษณะเป็นภาพเบลอๆ
สำหรับวัดพระบรมธาตุไชยาจะมีความพิเศษของพระพุทธรูปเหล่านี้ตรงที่เป็นพระพุทธรูปหลายปาง และหลายขนาด มีอายุการสร้างแตกต่างกันไป ส่วนมากเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่หลายสมัย

เจดีย์สี่ทิศพระบรมธาตุไชยา

เจดีย์สี่ทิศพระบรมธาตุไชยา มีอยู่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์ สร้างซุ้มและมีรูปเหมือนพระสุปฏิปันโนที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไชยา และท่าฤๅษีดัดตน

พระบรมธาตุไชยา (หลังเหตุการณ์น้ำท่วม)

พระบรมธาตุไชยา (หลังเหตุการณ์น้ำท่วม) ขอแทรกภาพจากปัจจุบัน เดือนพฤศจิกายน 2553 องค์พระธาตุเจดีย์ทรุดโทรมลงตามเวลา และฝนที่ตกหนัก
ฐานพระบรมธาตุขุดเป็นสระกว้างประมาณ 50 ซ.ม. ลึกประมาณ 60-70 ซ.ม. จนเห็นฐานเดิมก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน ซึ่งก่อนหน้าที่จะบูรณะในสมัยพระชยาภิวัฒน์(หนู ติส.โส) ฐานพระบรมธาตุฝังจมอยู่ระดับต่ำกว่าพื้นดิน ปัจจุบันน้ำขังอยู่โดยรอบฐานตลอดปี ที่ฐานพระธาตุเจดีย์มีบ่อน้ำที่ว่ากันว่ามีตาน้ำและมีน้ำผุดขึ้นมาแต่ได้ทำการโบกปูนหิดตาน้ำไปแล้ว

พระธาตุไชยาด้านหน้า

พระธาตุไชยาด้านหน้า เป็นสถานที่สำหรับสักการะองค์พระธาตุ มีโต๊ะหมู่เชิงเทียนกระถางธูปไว้ให้ เฉพาะด้านหน้าที่จะเห็นการสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายใน

พระธาตุไชยาหลังฝนตกหนัก

พระธาตุไชยาหลังฝนตกหนัก น้ำยังคงนองพื้นรอบองค์พระธาตุเจดีย์ในบางส่วนเห็นเงาพระธาตุในน้ำ

พระสามพี่น้องวัดพระบรมธาตุไชยา

พระสามพี่น้องวัดพระบรมธาตุไชยา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทั้งสามองค์ ประดิษฐานเหนือฐานก่ออิฐถือปูน อยู่เบื้องซ้ายของพระวิหาร (หากหันหน้าเข้าหาพระวิหารพระพุทธรูปอยู่ขวามือ) จากลานจอดรถสามารถมองเห็นพระสามพี่น้องได้

เจดีย์หน้าพระวิหาร

เจดีย์หน้าพระวิหาร เป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้ภายใน มีประตูปิดล็อคอย่างแน่นหนา พระนามว่าหลวงพ่อโต

เจดีย์หลวงพ่อโต

เจดีย์หลวงพ่อโต

รอบเจดีย์หลวงพ่อโต

รอบเจดีย์หลวงพ่อโต สร้างซุ้มไว้รอบด้านประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ

พระพิฆเนศวร

พระพิฆเนศวร

ภาพสวยๆ จากด้านนอก

ภาพสวยๆ จากด้านนอก เดินออกมานอกรั้วเพื่อเก็บภาพทั่วๆ ไป

ด้านหน้าพระวิหาร

ด้านหน้าพระวิหาร

เรือพระสำหรับประเพณีชักพระหรือลากพระ

เรือพระสำหรับประเพณีชักพระหรือลากพระ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีประเพณีชักพระหรือลากพระเป็นประจำทุกปี งานประกวดเรือพระและประเพณีชักพระที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นที่ทุ่งสง โดยมีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

รีวิว วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร


 "หลักฐานแห่งความเก่าแก่ของพระพุทธรูป ดูที่ผิวขององค์พระ พระพุทธรูปที่อยู่ล้อมรอบระเบียงคตของพระบรมธาตุไชยาเมื่อผิวนอกกระเทาะออกเราจะเห็นหินทรายแดงหรือศิลาแลงที่เร็วได้ในพระพุทธรูปที่นี่ทุกองค์ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ อันเนื่องมาจากสร้างด้วยศิลาแลงนี่เอง"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-02-27 12:55:48

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร


 "ตอนนี้อยู่ในระหว่างการบูรณะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ ขอให้เสร็จเร็วๆ นะครับ"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-02-27 12:52:02

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร


 "วัดเก่าแก่พันกว่าปี เราต้องช่วยกันรักษาให้คงอยู่ได้นานๆ"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-02-27 12:49:15

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร


15/15 จาก 3 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
ไชยา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
เพื่อนเดินทาง รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
รุ่งอรุณ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหลมโพธิ์บีช รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
chanaporn resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
ริมเล รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  17.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
500 Rai Floating 1 Bedroom Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  24.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านยูอาร์ที สุราษฎร์ธานีแอร์พอร์ต โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  41.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจซี เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  41.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
PROMTAWAN RESORT เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  41.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
พร้อมตะวัน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  41.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
บางไทร คอตเทจ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  42.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
ริมน้ำลมเย็น รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮอลิเดย์พาร์ค แอท สุราษฎร์ธานีแอร์พอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุราษฎร์ธานี แอร์พอร์ต โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตูดิโอ บังกะโล 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 35 ตร.ม. – ซิตี้เซ็นเตอร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเค2 แอท แอร์พอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  46.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนไทยในบาง บาย ปานศักดิ์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  47.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
Coco Hut Homestay#2 Comfy Bedroom, Shared Bathroom เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  48.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
NK garden Hotel @Suratthani Airport เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  48.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
Lumluek botique hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  48.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
THE Green Resort suratthani เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  48.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
4Hearts Loft House เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  49.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านมีศรี เซอร์วิส เรซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  49.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
ออร์คิด เรสซิเดนซ์ สุราษฎร์ธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  49.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา สุราษฎร์ธานี
  0.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหลง สุราษฎร์ธานี
  1.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดรัตนาราม (วัดแก้ว) สุราษฎร์ธานี
  1.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนโมกขพลาราม
  5.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์ สุราษฎร์ธานี
  15.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนลีเล็ด
  29.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุมชนลีเล็ด
  37.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
คลองร้อยสาย สุราษฎร์ธานี
  48.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปากน้ำตาปี สุราษฎร์ธานี
  48.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพัฒนาราม สุราษฎร์ธานี
  49.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดศาลเจ้า สุราษฎร์ธานี
  49.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไทร สุราษฎร์ธานี
  49.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลเจ้าแม่กวนอิม สุราษฎร์ธานี
  49.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
  50.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดนัดตลาดน้ำบ้านดอน สุราษฎร์ธานี
  50.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสาธารณะศรีตาปี สุราษฎร์ธานี
  50.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงเรียนสอนลิงกระแดะแจะ
  55.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระธาตุศรีสุราษฎร์
  58.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานีพัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี
  59.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ่อน้ำพุร้อน ชุมพร
  62.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
  62.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
ต้นยางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
  69.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดละแม
  72.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดใต้เคี่ยม
  73.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำพุร้อนท่าสะท้อน สุราษฎร์ธานี
  74.72 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com