www.touronthai.com

หน้าหลัก >> พระนครศรีอยุธยา >> ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ประวัติความเป็นมา พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือการเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกแห่งหน ทั่วทุกภาคของประเทศไทยพระราชกรณียกิจนี้ ได้ทรงปฏิบัติติดต่อกันมานานนับเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว จึงทำให้ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรว่ามีความทุกข์สุขอย่างไร ที่ทรงเป็นห่วงมากก็คือ ความยากจนของราษฎรจึงทรงมีพระราชประสงค์จะจัดหาอาชีพให้ราษฎรทำ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพ ในภาวะปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหรือศิลปกรรมพื้นบ้านที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมาก พระองค์จึงส่งเสริมในเรื่องนี้โดยการจัดให้มีครูออกไปฝึกสอนราษฎรเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น

 เมื่อราษฎรมีความชำนาญแล้วผลงานที่ผลิตออกมา ก็จะทรงรับซื้อไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งงานนี้ต่อมาได้ขยายออกเป็น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 21กรกฏาคม 2519 และได้ทรงจัดตั้งโรงฝึกอบรมศิลปาชีพขึ้นแห่งแรกที่พระตำหนักสวนจิตรลดาในวันฉัตรมงคลปี 2523 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สรรหาที่ดินที่ใกล้เคียงกับพระราชวังบางปะอินเพื่อจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพอีกแห่งหนึ่ง นายธานินทร์ กรัยวิเชียร จัดหาที่ดินได้ 2 แปลง เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้รัฐบาลจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่และทำมาหากินตามอัตภาพ แปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อีกแปลงหนึ่งอยู่ที่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่ดินแปลงที่อยู่ที่อำเภอบางไทรด้วยพระองค์เอง ซึ่งที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 750ไร่เศษ และทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจะสร้างศูนย์ศิลปาชีพ ณ ที่นี้ วันที่ 3 มิถุนายน 2523 รัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแปลงนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ และรัฐบาลยังได้มีมติให้หน่วยราชการต่าง ๆ สนับสนุนโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจัดตั้งขึ้นโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการดูแลสถานที่และการฝึกอบรม และมีหน่วยทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ มาช่วยดูแลในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรมศิลปาชีพเรื่อยมา และมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 200 ไร่เศษ รวมเป็นเนื้อที่ของศูนย์ฯ ทั้งหมดเกือบ 1,000 ไร่ในปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2527

สิ่งที่น่าสนใจ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ 1,000ไร่ ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ประกอบด้วยสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจหลายแห่งอาทิ

ศาลาพระมิ่งขวัญ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ จตุรมุขสูง 4 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ชั้นล่าง เป็นศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ และศูนย์ศิลปาชีพอื่น ๆ ทั่วประเทศ ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 เป็นนิทรรศการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพชิ้นยอดเยี่ยมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ชั้นที่ 4 เป็นห้องประชุมสัมนา เปิดให้ชมทุกวัน วันธรรมดา 09.00 - 17.00 น. วันหยุดราชการ 09.00 - 18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

หมู่บ้านศิลปาชีพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนหมู่บ้านแห่งนี้ให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เพื่อเป็นสถานที่แสดงถึงสถาปัตยกรรม ในการสร้างบ้านเรือนของคนไทยภาคต่าง ๆ การจำลองชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทยจากทั่วประเทศ ภายในหมู่บ้านมีการสาธิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทย ๆ ในแต่ละภาค และการสาธิตงานศิลปาชีพ เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 -19.00 น. นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้านทั้ง 4 ภาคให้ชมด้วยในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์วันละ 1 รอบ ระหว่างเวลา 16.30 -17.30 น.

 นอกจากนี้หมู่บ้านศิลปาชีพบางไทรยังมีความยินดีที่จะนำเสนอพิธีมงคลสมรสแบบประเพณีไทยโบราณภาคกลางโดยกัดกิจกรรมตามประเพณีไทยสมบูรณ์แบบ เช่น พิธีสงฆ์ ขบวนแห่ขันหมาก พิธีหลั่งน้ำสังข์ ตกแต่งสถานที่ เสียงดนตรี - เพลงบรรเลงตลอดงาน อาหารและน้ำดื่มแขกญาติ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมู่บ้านศิลปาชีพ 0 3536 6666-7, 0 9132 0303 คุณอัจฉรา)

อาคารฝึกอบรมศิลปาชีพ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของศูนย์ฯประกอบด้วยอาคารฝึกอบรมศิลปาชีพของแผนกต่าง ๆ ปัจจุบันทางศูนย์ได้เปิดอบรมศิลปาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้านและอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรจากทุกภูมิภาคของประเทศรวมทั้งสิ้น 29 แผนกซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวิธีการฝึกอบรมศิลปาชีพของศูนย์ฯได้ทุกขั้นตอนและการผลิตงานศิลปาชีพ ที่มีความประณีตวิจิตรซึ่งต้องใช้เวลาอันยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 09.00- 16.00 น. ยกเว้นช่วงที่ปิดรุ่นการฝึกอบรม

พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ นายถู เจี๋ย ในนามของประชาชนชาวจีน ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม พันพระหัตถ์ซึ่งแกะสลักจากไม้ จันทน์เหลือง สูง 6 เมตร จำนวน1 องค์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้นำมาประดิษฐานไว้ ณ พระตำหนักชั่วคราว ศาลาโรงช้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เพื่อให้ประชาชนที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้มานมัสการ และสักการะบูชา ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

พระตำหนัก เป็นเรือนไทยภาคกลางใต้ถุนสูงสร้างโดยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมีความสวยงามตามแบบฉบับเรือนไทยดั้งเดิม พระตำหนักนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ พระตำหนักนี้แวดล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับและน้ำตกจำลองที่สวยงาม

วังปลา จัดสร้างและดำเนินงานโดยกรมประมง เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด ตัวอาคารหลักมีตู้กระจกขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตู้ ตู้ใหญ่รูปเมล็ดถั่วมีขนาดความจุ 1,400 ตัน อีกตู้หนึ่งทรงกลมขนาดความจุ 600 ตัน ภายในตู้จะแสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยร่วมกันของปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ ที่เป็นปลาพื้นเมืองของไทย เปิดให้ชม เวลา 10.00 - 16.00 น. ปิดทุกวันจันทร์และวันอังคาร

สวนนก ดำเนินงานโดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า และพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ สวนนกเป็นกรงนกขนาดใหญ่ 2 กรง ภายในมีนกพันธุ์ที่หาชมได้ยากมากกว่า 30 ชนิด มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในให้เหมือนธรรมชาติ อาทิ น้ำตกและธารน้ำจำลอง มีป่าจำลองที่ร่มรื่นใกล้เคียงกับธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสะพานแขวนให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปชม และถ่ายภาพนกจากด้านบนของกรงได้อย่างชัดเจน และบริเวณรอบ ๆกรงนกยังมีสัตว์ป่าอื่น ๆ ให้ชมอีกด้วย เปิดใหชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 -19.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20บาท เด็ก 10 บาท

 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30–17.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30–18.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50บาท เด็ก 20บาทชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาทเด็ก 50 บาท เที่ยวชมภายในหมู่บ้านศิลปาชีพฯ วังปลา พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อาคารฝึก อบรมงานศิลปาชีพ ศาลาพระมิ่งขวัญ ซึ่งเป็นอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของนักเรียนศิลปาชีพ สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมฯ ณ ศาลาโรงช้าง และนั่งรถไฟเล็ก ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

 สอบถามรายละเอียดที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โทร. 0 3536 6252-4, 0 3528 3246-9 หรือ www.bangsaiarts.com

การเดินทาง

 1. เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 9 (ถ.วงแหวนตะวันตก) จากแยกทางหลวง 344(อ.บางบัวทอง) ซึ่งมาได้จาก จ.สุพรรณบุรี - ตลิ่งชัน หรือปทุมธานี ผ่านแยกต่างระดับสามโคก-ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา - เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า - เดินรถ ตรงจนถึงศูนย์ฯ

 2. เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 306 ถ.ติวานนท์) จากห้าแยกปากเกร็ด-ผ่านแยกสวนสมเด็จ-ผ่านแยกปากคลองรังสิต-ผ่านแยกบางพูน-เลี้ยวขวาที่แยกเทคโนฯปทุมธานีเข้าทางหลวงหมายเลข 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน) ผ่านแยกเชียงรากน้อย-เลี้ยวซ้ายทางต่างระดับเชียงรากน้อยเดินรถทางตรงผ่านแยกบ่อส่า-กลับรถใต้สะพานแม่น้ำเจ้าพระยา-เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า-เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์

 3.เส้นทางที่ 3 ทางด่วนสายปากเกร็ดบางปะอิน-ลงทางด่วนบางปะอินตรงผ่านแยกบ่อส่า-กลับรถใต้สะพานแม่น้ำเจ้าพระยา-เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า-เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์ฯ

 4. เส้นทางที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 1 (ถ.พหลโยธิน) จากรังสิตหรือภาคเหนือหรือภาคอีสาน-ผ่านแยกต่างระดับบางปะอิน เข้าทางหลวงหมายเลข 9 (ถ.วงแหวนตะวันตก) -ตรงผ่านแยกต่างระดับเชียงรากน้อย- เดินรถทางตรงผ่านแยกบ่อส่า-กลับรถใต้สะพานแม่น้ำเจ้าพระยา-เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า-เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์

 5. เส้นทางที่ 5 ทางหลวงเอเชีย จาก อ.บางปะหัน-อยุธยา มาตามทางหลวงหมายเลข 347(ปทุมธานี-บางปะหัน) -ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-แยกต่างระดับเชียงรากน้อยเลี้ยวขวา-เดินรถทางตรงผ่านแยกบ่อส่ากลับรถใต้สะพานแม่น้ำเจ้าพระยา-เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า-เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์ฯ

 6. เส้นทางที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 3309 (บางปะอินเชียงรากน้อย) จากทางหลวงสายเอเชีย หรืออยุธยา ผ่านหน้าโรงงานกระดาษบางปะอิน-ลอดใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-เลี้ยวซ้ายทางแยกท่าน้ำบางไทร- เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์ฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม:ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โทร. 0 3532 2730-1
http://www.tourismthailand.org/ayutthaya

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 40036

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผ่านประตูศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเข้ามาจะเห็นศาลาพระมิ่งขวัญ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ จตุรมุขสูง 4 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ชั้นล่าง เป็นศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ และศูนย์ศิลปาชีพอื่น ๆ ทั่วประเทศ ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 เป็นนิทรรศการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพชิ้นยอดเยี่ยมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จากนั้นขับเข้ามาตามถนนถึงทางแยกเลี้ยวซ้าย ทริปนี้ยังไม่ได้พาทัวร์ละเอียดครับเพราะเข้ามาหาซื้อของฝากเอาภาพสถานที่สวยๆ มาฝากไปก่อนก็แล้วกันครับ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อาคารหลังคาทรงไทย

อาคารหลังคาทรงไทย สะพานข้ามน้ำ-ระหว่างด้านที่มีร้านให้เลือกซื้อของจะข้ามไปด้วยสะพานนี้ละครับ

ป้ายบอกทางต่างๆ ในศูนย์ฯ

ป้ายบอกทางต่างๆ ในศูนย์ฯ

เครื่องจักสาน

เครื่องจักสาน สินค้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมีอยู่มากมายหลายชนิดแม้เครื่องจักสานที่นับวันจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ แต่ก็ยังคงความสวยงามน่าใช้อยู่ครับ ลดโลกร้อนได้ด้วยตะกร้า

เลือกซื้อเลือกหาสินค้าถูกใจ

เลือกซื้อเลือกหาสินค้าถูกใจ วันนี้เอาภาพมาเพียงบางส่วนเท่านั้นครับไว้โอกาสหน้าได้พาทัวร์ละเอียดกว่านี้อย่างแน่นอน อย่าลืมแวะเข้ามาดูใหม่นะครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา
อยุธยา การ์เดน ริเวอร์ โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
panupan เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
บางปะอิน เพลซ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
นววิลล่า เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  17.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวลายา ปทุมธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  17.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
Manhattan Hotel Pathumthani เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  18.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดิ ไอเดิ้ล เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  18.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
เปรม เรนทัล รูม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
Freesia Guesthouse Klong Luang เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
อิงนที รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ แคมปัส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจ ปาร์ค เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปิยมล แมนชัน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  22.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดีลักซ์ ธรรมศาสตร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
Hiso Potato Resort
  23.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
Hiso Potato Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
คลองรางจระเข้ โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
Double M เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  24.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  24.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 28 ตร.ม. – จตุจักร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  25.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปาณิ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
แกรนด์ เจ้าพระยา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม ศิริมันตรา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
แคมเปญ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
พีเอสเอ็มอพาร์ทเม้นท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ พระนครศรีอยุธยา
  1.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา พระนครศรีอยุธยา
  1.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดท้ายเกาะ ปทุมธานี
  6.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโบสถ์ ปทุมธานี
  8.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเมตารางค์ ปทุมธานี
  10.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพลับสุธาวาส ปทุมธานี
  11.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศาลาแดงเหนือ ปทุมธานี
  11.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสองพี่น้อง ปทุมธานี
  12.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเจดีย์ทอง ปทุมธานี
  12.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้น พระนครศรีอยุธยา
  12.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไผ่ล้อม ปทุมธานี
  14.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดจันทน์กะพ้อ ปทุมธานี
  14.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดลาดระโหง (ศูนย์วิปัสสนาภาษาอังกฤษ) พระนครศรีอยุธยา
  16.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดนิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา
  16.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดตำหนัก ปทุมธานี
  16.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
  17.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสะแก ปทุมธานี
  17.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
  18.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสิงห์ ปทุมธานี
  18.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี
  19.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
  20.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านครูธานี ปทุมธานี
  22.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบางนา ปทุมธานี
  22.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดไท ปทุมธานี
  22.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหงษ์ปทุมาวาส (วัดมอญ) ปทุมธานี
  23.72 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com