www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ตาก >> พิธีเปิดประเพณีลอยกระทงสายฯ

พิธีเปิดประเพณีลอยกระทงสายฯ

เนื่องจากมีรูปมากมายที่ต้องการนำเสนอให้สมาชิกได้เห็นประเพณีที่สวยงามนี้ จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก วันเปิดพิธีประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง กับส่วนที่ 2 คือการแข่งขันลอยกระทงสาย สำหรับภาพบรรยากาศในงานการแข่งขันกระทงสายให้คลิกที่ ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง นอกจากขบวนแห่กระทงที่เข้าแข่งขันยังมีนางนพมาศสวยๆ จากหลายชุมชน

    คำแนะนำ
    การเดินทางไปเที่ยวชมประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่พักในจังหวัดตากมีจำกัด รวมถึงที่พักในจังหวัดใกล้เคียงมักจะเต็ม หากจะไปเที่ยวงานควรมีการจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

    ประวัตินางนพมาศ
    นางนพมาศ เกิดในรัชกาลพญาเลอไท กษัตริย์ที่ 4 แห่งราชวงศ์พระร่วง บิดาเป็นพราหมณ์ชื่อ โชติรัตน์ มีราชทินนามว่า พระศรีมโหสถ รับราชการในตำแหน่งปุโรหิต มารดาชื่อ เรวดี ภายหลังนางนพมาศได้ถวายตัวเข้าทำราชการในราชสำนักสมเด็จพระร่วงเจ้า สันนิษฐานว่ารับราชการในแผ่นดินพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) จนกระทั่งได้รับตำแหน่ง "ท้าวศรีจุฬาลักษณ์" พระสนมเอก

    ปรากฏว่า นางนพมาศได้ทำคุณงามความดีเป็นที่โปรดปรานของพระร่วงในกาลต่อมา ที่สำคัญๆ มีอยู่ 3 ครั้ง คือ
    ครั้งที่ 1 เข้าไปถวายตัวอยู่ในวังได้ห้าวัน ก็ถึงพระราชพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป นางได้คิดประดิษฐ์โคมเป็นรูปบัวกมุทบาน มีนกเกาะดอกไม้สีสวยๆ ต่างๆ กัน เป็นที่โปรดปรานของพระร่วงมาก
    ครั้งที่ 2 ในเดือนห้ามีพิธีคเชนทร์ศวสนาน เป็นพิธีชุมนุมข้าราชการทุกหัวเมือง มีเจ้าประเทศราชขึ้นเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการด้วย ในพิธีนี้พระเจ้าแผ่นดินทรงรับแขกด้วยเครื่องหมากพลู นางนพมาศได้คิดประดิษฐ์พานหมากสองชั้นร้อยกรองด้วยดอกไม้งดงาม พระร่วงทรงโปรดปรานและรับสั่งว่า ต่อไปผู้ใดจะทำการมงคลก็ดี รับแขกก็ดี ให้ใช้พานหมากรูปดังนางนพมาศประดิษฐ์ขึ้น ซี่งเป็นต้นเหตุของพานขันหมากเวลาแต่งงาน ซึ่งยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน
    ครั้งที่ 3 นางได้ประดิษฐ์พนมดอกไม้ ถวายพระร่วงเจ้าเพื่อใช้บูชาพระรัตนตรัย พระร่วงทรงพอพระทัยในความคิดนั้น ตรัสว่า แต่นี้ต่อไปเวลามีพิธีเข้าพรรษาจะต้องบูชาด้วยพนมดอกไม้กอบัวนี้

    นางนพมาศ ได้เขียนตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ขึ้นเพื่อเป็นหลักประพฤติปฏิบัติตนในการเข้ารับราชการของนางสนมกำนัลทั้งหลาย เนื้อเรื่องในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ กล่าวถึงประเพณีต่างๆ ของไทย เช่น การประดิษฐ์ พานหมากสองชั้นรับแขกเมือง การประดิษฐ์โคมลอยรูปดอกกระมุท (ดอกบัว) เพื่อใช้ในพระราชพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป (ลอยกระทง) ซึ่งประเพณีนี้ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เรียกอีกชื่อว่า หนังสือ นางนพมาศ

    นางนพมาศเป็นบุคคลที่ได้สมญาว่า "กวีหญิงคนแรกของไทย" ดังที่เขียนไว้ว่า "ทั้งเป็นสตรี สติปัญญาก็น้อยกว่าบุรุษ แล้วก็ยังอ่อนหย่อนอายุ กำลังจะรักรูปและแต่งกาย ซึ่งอุตสาหะพากเพียร กล่าวเป็นทำเนียบไว้ ทั้งนี้เพื่อหวังจะให้สตรีอันมีประเภทเสมอด้วยตน พึงให้ทราบว่าข้าน้อยนพมาศ กระทำราชกิจในสมเด็จพระร่วยงเจ้ากรุงมหานครสุโขทัย ตั้งจิตคิดสิ่งซึ่งเป็นการควรกับเหตุ ถูกต้องพระราชอัชฌาสัยพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ปรากฏชื่อแสียงว่าเป็นสตรีนักปราชญ์ ฉลาดในวิชาช่างอยู่ชั่วกัลปาวสาน "

http://th.wikipedia.org/wiki/นางนพมาศ

ติดต่อสอบถาม:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาก
0 5551 4341-3, 0 5551 4344
http://www.tourismthailand.org/tak
วงโยธวาทิตนำขบวน

วงโยธวาทิตนำขบวน ในพิธีเปิดประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1000 ดวง ปี 2551 มีชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ ส่งกระทงเข้าประกวดและแข่งขันจำนวนมาก การเปิดพิธีล่าช้าไปบ้าง และด้วยขบวนแห่จากทุกหมู่บ้านที่ส่งกระทงเข้าประกวดทำให้ใช้เวลามากพอสมควร

นางนพมาศของขบวนแห่จากชุมชนต่างๆ

นางนพมาศของขบวนแห่จากชุมชนต่างๆ ขบวนแห่ยาวต่อเนื่องกว่า 1 ชั่วโมง ในแต่ละปีมีการส่งกระทงเข้าประกวดมากมายขบวนแห่ที่ต้องแห่รอบเมืองและทุกชุมชนที่ส่งเข้ามาทำให้ขบวนนั้นยาวมาก จำได้ว่าหัวขบวนกลับมาถึงบริเวณพิธีแล้ว หางขบวนยังไม่ได้แห่ออกไปเลย

ในขบวนแห่ที่ส่งเข้ามาร่วมนอกจากจะมีนางนพมาศและกระทงแล้วบางชุมชนเลือกเอาการทำขนมโบราณท้องถิ่น การทำอาหาร การแสดงและการละเล่นพื้นเมืองมาประกอบขบวน

ขบวนแห่กระทงนำและกระทงปิดท้าย

ขบวนแห่กระทงนำและกระทงปิดท้าย กระทงที่ส่งเข้าประกวด ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จะต้องมีกระทงนำ และกระทงปิดท้าย ซึ่งทั้งสองจะมีลักษณะเหมือนกันมาก แต่จะสามารถบอกได้จากขนาด กระทงนำจะมีขนาดใหญ่กว่ากระทงปิดท้ายอยู่เล็กน้อย
 สำหรับในประเพณีลอยกระทงสายนี้นอกจากจะต้องแข่งขันการลอยกระทงรวมทั้งประทีป 1000 ดวง ให้ได้ตามกำหนดเวลา แล้วยังมีการประกวดความสวยงามของกระทงนำ กระทงปิดท้ายและประทีปอีกด้วย

กระทงที่ส่งเข้าประกวด

กระทงที่ส่งเข้าประกวด กระทงพระราชทาน ส่วนหนึ่งของขบวนแห่พิธีเปิดประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง มีกระทงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งจะได้นำมาลอยในพิธีเปิดครั้งนี้ นอกเหนือจากการอัญเชิญมาในขบวนแห่พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายแล้ว จะมีการลอยกระทงพระราชทาน ก่อนการประกวดแข่งขันลอยกระทงสายด้วย ประชาชนจำนวนมากแห่ชมความสวยงามของขบวนแห่ที่ต้องใช้เวลานานนับชั่วโมงขบวนแห่ทั้งหมดจึงวนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นของงาน

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน เมื่อแห่กระทงพระราชทาน และกระทงรวมทั้งนางนพมาศ ไปตามเมืองตากเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะอัญเชิญกระทงพระราชทานไปบนเวที ท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทิป 1000 ดวง อีกไม่กี่อึดใจเราก็จะได้ชมงานประเพณีลอยกระทงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยทีเดียวครับ

เดินชมขบวนแห่ซะเพลินเลย เมื่อขบวนแห่แห่ออกไปแล้วก็ถึงเวลาเดินหาที่นั่งเพื่อให้ได้มุมที่ดีหน่อยจะได้เก็บภาพได้ถนัดๆ สำหรับบริเวณจัดงานมีที่ให้ยืนเก็บภาพอยู่หลายแห่ง ได้แก่บนเวทีกลางน้ำ (สำหรับสื่อมวลชน) บนสะพานที่จะเดินข้ามไปเวทีกลางน้ำ และที่นั่งสำหรับประชาชน โดยที่นั่งที่จัดเตรียมไว้มีจำนวนจำกัด ส่วนสะพานสำหรับเดินข้ามไปเวทีกลางน้ำก็คงจะลำบากเพราะทีมงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ตลอดเวลา เราก็เลยเลือกเอาจุดหนึ่งของตลิ่งแม่น้ำปิงเป็นจุดปักหลักเก็บภาพมองเห็นเวทีได้ชัดเจน

 บริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง เรียกว่าริมสายธารลานกระทงสาย ตั้งอยู่ริมถนนกิตติขจร ตำบลหนองหลวง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันออก ตลอดทั่งแนวเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองตาก ซึ่งช่วงยามเย็นจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขาสวยงามมากและเป็นที่จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง และบริเวณเดียวกันนั้นยังเป็นที่ตั้งของตลาดกลางตากสินและหอกิตติคุณ ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ใช้จัดนิทรรศการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัด

กระทงพระราชทานฯ

กระทงพระราชทานฯ 

พิธีเปิดประเพณีลอยกระทงสายฯ

 

กระทงพระราชทานฯ ลอยไปตามสายน้ำปิง

กระทงพระราชทานฯ ลอยไปตามสายน้ำปิง 

ปิดท้ายพิธีเปิดงาน

ปิดท้ายพิธีเปิดงาน ก็จะมีการปล่อยโคมลอยจำนวนมากขึ้นสู่ท้องฟ้า หลังจากนั้นก็จะมีการจุดดอกไม้ไฟ น่าเสียดายครับที่ผมถ่ายรูปดอกไม้ไฟไม่ทัน จึงได้เพียงภาพโคมที่ล่องลอยขึ้นจากแม่น้ำปิง

ดวงประทีปสว่างไสวทั่วคุ้งน้ำ

ดวงประทีปสว่างไสวทั่วคุ้งน้ำ ช่วงท้ายสดของพิธีเปิดประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงก็จะมีการลอยดวงประทีปจำนวนมหาศาลมาตามลำน้ำปิง ผ่านบริเวณพิธี แล้วก็ไหลไปเรื่อยๆ ท่ามกลางความมืดของสายน้ำ ดวงประทีปจำนวนมหาศาลนี้ก็เพิ่มแสงสว่างไสวระยิบระยับอย่างสวยงามผ่านหน้าเราไป ความยาวของดวงประทีปที่ลอยออกมามีจำนวนมากจนสุดสายตาสวยจริงๆ ครับ

กระทงพระราชทานฯ

กระทงพระราชทานฯ เมื่อชมงานลอยกระทงสายไปแล้วอยากจะเดินหาของกินไปตามร้านค้ามากมายที่มาเปิดขายในงาน จากนั้นก็เดินไปที่อาคารเอนกประสงค์ จะพบกับกระทงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ถูกอัญเชิญมาแสดงบนเวทีของอาคาร ประชาชนที่มาร่วมชมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงก็จะได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันครับ

ดวงประทีป

ดวงประทีป หลายคนสงสัยว่าที่เห็นลอยเป็นพันเป็หมื่นอยู่กลางน้ำในการประชันลอยกระทงสายนั้นคืออะไร ทำมาจากอะไร จะกลายเป็นขยะหรือเปล่า ก็เลยเก็บภาพนี้มาให้ชมกันว่าแท้จริงแล้วทำมาจากกะลามะพร้าววัสดุธรรมชาติเหลือใช้นี่เองครับ มีวางขายในงานด้วยเผื่อว่าใครมาเที่ยวงานอยากร่วมลอยประทีปแบบเดียวกันกับในงานก็หาซื้อได้เลยครับ

 จบพิธีเปิดประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง เท่านี้ละครับ ชมงานประกวดลอยกระทงสายต่ออีกหน้าหนึ่งครับ (อยากให้ชมรูปสวยๆ ใหญ่ๆ เลยต้องแบ่งเป็น 2 หน้าครับ เดี๋ยวจะโหลดกันไม่ขึ้น) ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวงฯ

Line id: touronthai , tom.touronthai , 0927370002
www.touronthai.com