หน้าหลัก >> ขับรถเที่ยว >> ไหว้พระ ๙ วัด พระอารามหลวง รอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ 2560

ไหว้พระ ๙ วัด พระอารามหลวง รอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ 2560


    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทริปมหามงคลต้อนรับศักราชใหม่ 2560 “ไหว้พระ ๙ วัด พระอารามหลวง รอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ปี ๒๕๖๐” การท่องเที่ยววิถีไทยแท้แต่ดั้งเดิม เสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2560 ปีระกา ไก่ทอง วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เริ่มเวลา 07.00 น.

    การไหว้พระ 9 วัดนับเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมายาวนานของชาวไทย การเลือกวัดทั้ง 9 เป็นสถานที่สำหรับสะสมบุญกุศล ล้วนเลือกจากชื่อวัดที่มีความหมายอันเป็นมงคลต่อตัวเองเป็นเช่นนี้ทุกจังหวัด ส่วนที่กรุงเทพมหานคร จะเลือกพระอารามหลวงเป็นวัดมหามงคล 9 แห่ง โดยมีคติว่า    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) คติ “เพื่อให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข” เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว 11 แผ่น 

    วัดนี้ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 มีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร ฝ่าพระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ อันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมหาบุรุษตามคติของอินเดีย นับเป็นภาพมงคล 108 ประดับมุกที่สวยงามครบถ้วนที่สุดในประเทศไทย

    วัดสุทัศนเทพวราราม คติ “เพื่อให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล” เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม

    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระวิหารให้มีขนาดใหญ่เท่ากับพระวิหารวัดพนัญเชิง เป็นศรีสง่าแก่พระนคร ได้พระราชทานนามไว้ว่า วัดมหาสุทธาวาส จากนั้นทรงอัญเชิญพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย ซึ่งหล่อขึ้นตั้งแต่สมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง ที่เรียกกันว่า พระโต หรือ พระใหญ่ จากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ มีหลักฐานน่าเชื่อได้ว่าบานประตูพระวิหารเป็นประตูไม้แกะสลักขนาดใหญ่เป็นงานฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ ๒ ที่ทรงแกะสลักด้วยพระองค์เอง ต่อมามีคนมากราบไหว้พระทั้งๆ ที่ประตูปิดอยู่เลยเอาธูปปักไว้ที่บานประตูเกิดไฟไหม้เสียหายต้องถอดบานประตูคู่หน้าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ แล้วย้ายบานประตูคู่หลังมาไว้ที่ด้านหน้าแทน

    วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) คติ “เพื่อให้เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล” เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

    เดิมเป็นวัดเก่าชื่อว่า "วัดสะแก" ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระราชทานนามว่า "วัดสระเกศ" ส่วนเจดีย์ภูเขาทองนั้นเริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงเลียนแบบมาจากภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานนามว่า "สุวรรณบรรพต" มีความสูง 77 เมตร บนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ และพิสูจน์ได้ว่าเป็นของพระสมณโคดม    วัดบวรนิเวศวิหาร คติ “เพื่อให้พบแต่สิ่งดีงาม” เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

    สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเป็นแม่กองก่อสร้าง เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, 6, 7 และ 9 เมื่อครั้งทรงผนวช ณ วัดแห่งนี้ สิ่งที่น่าชมภายในวัด ได้แก่ พระพุทธชินสีห์ พระรูปสมเด็จพระสมณเจ้า 2 องค์ คือ สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ และสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส ความพิเศษของวัดบวรฯ อีกอย่างหนึ่งคือ มีพระประธานประดิษฐานอยู่ 2 องค์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสัตตพันพาน เป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากวัดสัตตพันพานวัดโบราณที่เคยตั้งอยู่หลังวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาวัดสัตตพันพานได้ถูกทิ้งร้างจนหายไปไม่เหลือร่องรอยของวัด    วัดชนะสงคราม คติ “เพื่อให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง” เครื่องสักการะสำหรับพระประธานในโบสถ์ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

    เดิมอยู่กลางทุ่งนาจึงเรียกว่า วัดกลางนา สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาขึ้นใหม่ และรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ชาวบ้านนิยมเรียกว่า"วัดตองปุ" ตามแบบวัดตองปุในสมัยอยุธยา ต่อมาเมื่อมีชัยชนะต่อกองทหารข้าศึกจึงพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดชนะสงคราม" เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย พระนามว่า "พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ"     วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) คติ “เพื่อให้จิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย” เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกไม้

    เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ วัดพระแก้วสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-9 ตลอดทุกรัชกาล

    วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คติ “เพื่อให้มีชื่อเสียงโด่งดัง ผู้คนนิยมชมชอบ” เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว 5

    วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือวัดระฆัง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ สร้างตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระประธานยิ้มรับฟ้า เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อไปสักการะสมเด็จพุฒาจารย์ ให้ขอพรโดยการสวดคาถาชินบัญชร แล้วปักธูปที่กระถาง และปิดทองที่รูปปั้น เสร็จแล้วพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล     วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) คติ “เพื่อให้ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน” เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่

    วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเรียกว่า "วัดมะกอก" ตามชื่อตำบลบางมะกอกซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งวัด ภายหลังเปลี่ยนเป็น "วัดมะกอกนอก" เพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกันแต่อยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอกใหญ่ชื่อ "วัดมะกอกใน" ต่อมาใน พ.ศ. 2310 เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรีจึงเสด็จกรีฑาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกนอกนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็น "วัดแจ้ง" เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัดนี้เมื่อเวลาอรุณรุ่ง    วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร คติ “เพื่อให้เดินทางปลอดภัย มีมิตรไมตรีที่ดี” เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่ ดอกไม้พวงมาลัย

    วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชกาลที่ 3 เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต หรือเรียกตามแบบจีนว่า ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง ซำปอกง เป็นนามของแม่ทัพจีนคนหนึ่ง ชื่อเดิมชื่อหม่าเหอ เป็นเชลยศึกและถูกส่งตัวเข้ารับใช้กองทัพตั้งแต่อายุ 11 ต่อมาทำความดีความชอบมากมายจนกลายเป็นคนสนิทของเอี้ยนหวังจูตี้ ร่วมรบจนเอี้ยนหวังจูตี้ ได้ครองบัลลังก์เป็นจักรพรรดิ์หมิงเฉิงจู่ ได้รับพระราชทานแซ่ "เจิ้ง" จึงได้นามเจิ้งเหอ ที่รู้จักกันในอีกนามหนึ่งคือ ซำปอกง ในช่วงการรับราชการ เจิ้งเหอ เป็นผู้ที่ออกเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์การเดินเรือของโลก ในตำนานยังเล่าอีกว่า เจิ้งเหอ หรือ ซำปอกง คือผู้คนพบทวีปอเมริกาก่อนใคร แต่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีหลงเหลืออยู่เลย เรื่องราวของ ซำปอกง จึงกลายเป็นเพียงตำนานเท่านั้น ชาวจีนนับถือซำปอกงว่าเป็นเทพที่จะนำความเจริญรุ่งเรือง ความปลอดภัยในด้านการเดินทางไกล การค้าพาณิชย์ มีโชคลาภ ประสบแต่โชคดีในการเดินทาง    จบทริปมหามงคล ไหว้พระ ๙ พระอารามหลวง รอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสวัสดิภาพและอิ่มบุญโดยถ้วนหน้า งานนี้ไม่ธรรมดา เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง ได้เชิญ ผู้บรรยายกิติมศักดิ์คือ พี่หนึง ณพัดยศ เอมะสิทธิ์ แฟนพันธุ์แท้กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้ตลอดทั้งทริป สนใจทริปดีๆ แบบนี้ติดต่อสอบถามที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ของ ททท. หรือถ้าอยากติดต่อพี่หนึ่ง แฟนพันธุ์แท้กรุงเทพฯ โทร. 084 0858076, 083 4200614. Email npatyos@gmail.com เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/napatyos.emasit

    สุดท้ายต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ ปีไก่ทอง ขอความสุขสวัสดิมงคลทั้งหลายจากการไหว้พระ ๙ วัดครั้งนี้ ดลบันดาลให้ผู้อ่านที่ติดตามทัวร์ออนไทยดอทคอม กระทำการมงคลสิ่งใดสมหวังดังปรารถนาทุกประการ เทอญ...

ให้คะแนนทริปนี้ คลิก...

จำนวนผู้ชม 958 คะแนน 2

 

ความคิดเห็นบนเฟสบุค

 

จองที่พักทั่วโลกโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่

โรงแรมหรรษา

โรงแรมหรรษา เจบี

โรงแรมนิว

โรงแรมนิว ซีซั่น

โรงเเรมโกลเด้นคราวน์

โรงเเรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า

โรงแรมหาดใหญ่

โรงแรมหาดใหญ่ โกลเด้น คราวน์

โรงแรมเอเชี่ยน

โรงแรมเอเชี่ยน

หาดใหญ่

หาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมวีแอล

โรงแรมวีแอล หาดใหญ่

โรงแรมซากุระ

โรงแรมซากุระ แกรนด์ วิว

โรงแรมซากุระ

โรงแรมซากุระ

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมน่าเที่ยว

  ไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก ฟรี
  15 กรกฏาคม 2560-
  31 สิงหาคม 2560
ดูทั้งหมด


ใหม่/อัพเดต


หินสามวาฬ บึงกาฬ

ร้านโอวทึ้ว นายกี่

หัวหิน ไวท์ วิลลา

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

ร้านกินเส้น (กิ๋นเส้น) เมืองน่าน

ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู