www.touronthai.com

วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 46 วันที่ 1-10 เมษายน 2559

    ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงส่งออก สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรากำหนดจัดวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว  ครั้งที่ ๔๖  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา ๙.00-๒๑.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อันส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ  อีกทั้งมีจำหน่ายทั้งสินค้าที่เป็นของดีเมืองแปดริ้วและเผยแพร่ชื่อเสียงมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักไปสู่ระดับโลก

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันมะม่วง และของดีเมืองแปดริ้ว” ครั้งที่ ๔๖ ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ (เมื่อเย็นวันนี้)
        สำหรับวันแถลงข่าว นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกระจ่าง จำศักดิ์ ประธานสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงฉะเชิงเทรา นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกฉะเชิงเทรา นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงข่าว ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา


      นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย เปิดเผยว่า มะม่วงจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นมะม่วงคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี สามารถส่งออกขายยังประเทศญี่ปุ่นได้มากที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งมะม่วงคุณภาพสำหรับตลาดในประเทศ สามารถเลือกซื้อมะม่วงได้ตามห้างสรรพสินค้า และตลาดกลางการเกษตรทั่วไป

ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ  มากมายที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เช้าชมงาน ได้เลือกชม  ชิม  ช้อป อาทิเช่น การประกวดผลผลิตทางการเกษตร  นิทรรศการผลิตมะม่วง  การประกวดข้าวเหนียวมูน  แข่งขันตำส้มตำมะม่วง การประกวดร้องเพลงประเภทเยาวชน  และประชาชนทั่วไป  มีการแสดงบนเวที ในช่วงเย็นของทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ –  ๒๑.๐๐  น.  พร้อมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และของดีขึ้นชื่อของเมืองแปดริ้ว พลาดไม่ได้กับ  มะม่วงคุณภาพจากสวนเกษตร  ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  พันธุ์ไม้ผล  ไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อกันอย่างจุใจ
        ชมการประกวดเพื่อพัฒนาคุณภาพและประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด เหตุที่มะม่วงเป็นผลผลิตขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องด้วยในจังหวัดมีพื้นที่เพาะปลูกทำการเกษตรมากถึง 62% หรือ ประมาณ 2 ล้านไร่ ในจำนวนนี้ปลูกมะม่วงประมาณ 3 หมื่นไร่ มีผลผลิตมะม่วงแล้วประมาณ 768 กิโลกรัมต่อไร่ รวมประมาณ เกือบ 20 ตัน สวนมะม่วงเหล่านี้จะนำมะม่วงมาเปิดร้านในงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว รวมทั้งร้านสินค้าประเภทอื่นๆ 338 ร้านด้วยกัน จึงนับเป็นงานที่จะสามารถเลือกซื้อมะม่วงคุณภาพดีในรอบปีที่ไม่ควรพลาด

กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1. การจำหน่ายผลผลิตต่างๆ จากเกษตรกร
ผลผลิตมะม่วงคุณภาพจากชาวสวน
ของดีเมืองแปดริ้ว ได้แก่ อาหาร ขนม สินค้าจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และร้านค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้หายาก
เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จากไม้
สินค้าเบ็ดเตล็ด


2. การประกวดเพื่อพัฒนาคุณภาพและประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด
โดยมีการประกวดในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ประกอบด้วย
ประกวดมะม่วงดิบ 4 ประเภท ได้แก่ มะม่วงแรด เขียวเสวย ฟ้าลั่น ขายตึก
ประกวดมะม่วงสุก 5 ประเภท ได้แก่ น้ำตอกไม้เบอร์ 4 น้ำตอกไม้สีทอง อกร่อง แรดสุก น้ำดอกไม้ผลใหญ่สุก
ประกวดมะพร้าวอ่อนน้ำหอม
ประกวดข้าวเหนียวมูล
ประกวดมะม่วงน้ำปลาหวาน
ประกวดปลากัด
ประกวดไข่ไก่
ประกวดส้มตำมะม่วงลีลา


        ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงส่งออก การป้องกันและกำจัดศัตรูมะม่วง เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงส่งออก โดยนำหลักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนามะม่วงให้เกิดประสิทธิภาพและผลผลิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางมาเที่ยวงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายทศพร สุภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 082-4862007
โดย ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร  หรืออีเมล์ tatbangkok@tat.or.th
ที่มาของชื่อ มะม่วงขายตึก
มะม่วงขายตึก เป็นมะม่วงไทยโบราณ กำลังขยายพื้นที่ปลูกเพราะตลาดมีความนิยมมาก จัดอยู่ในกลุ่มมะม่วงมันหรือมะม่วงดิบชนิดหนึ่ง ซึ่งมะม่วงกลุ่มนี้มีหลายพันธุ์ เช่น มันทองเอก เขียวเสวย ฟ้าลั่น เพชรบ้านลาด มันขุนศรีหรือเจ้าคุณทิพย์

มะม่วงขายตึก หรืออีกชื่อหนึ่งคือ มะม่วงแขกขายตึก พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ได้บรรยายเป็นกาพย์ยานี 11 ถึงมะม่วงไทยไว้เมื่อ พ.ศ. 2527 บางตอนว่า

ไข่เหี้ย ไข่นกกระสา กะล่อนป่า กะล่อนสวน
อีกสาวละห้อยหวน สาวสะกิดมารดาดู
มะม่วงเทพรำลึก แขกขายตึกอีกคราบหมู
กะละแมมีช่อชู หนึ่งชื่อว่าชาละวัน


    ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความอร่อยของ มะม่วงขายตึก ว่า อร่อยจนต้องขายตึกแลกเพื่อให้ได้กินมะม่วงพันธุ์นี้นี่เอง อยากรู้ อร่อยยังไง ตามไปชิมได้งานนะคะจำนวนผู้ชม 1188

Line id: touronthai , tom.touronthai , 0927370002
www.touronthai.com