หน้าหลัก >> ตาก >> วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง


 

 วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จ.ตาก ตั้งอยู่ที่บ้านรมณีย์ ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2401 บูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2533 ภายในวัดมีเจดีย์ทรงมอญบรรจุพระธาตุไว้ ได้บูรณะฉัตร และบรรจุพระธาตุไว้ที่ส่วนบนของยอดฉัตร ส่วนในวิหารประดิษฐานพระประธานที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อพุทธมนต์ สร้างสมัยสุโขทัย ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก

    วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่เยื้องๆ กับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

การเดินทางไปวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ตาก

ติดต่อสอบถาม:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาก
0 5551 4341-3, 0 5551 4344
http://www.tourismthailand.org/tak

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

 

เจดีย์ทรงมอญ

เจดีย์ทรงมอญ  ตามประวัติของวัดแห่งนี้ว่าไว้ดังนี้ สร้างเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2400 ผู้สร้างคือ พระยาวิชิตรักษา (แก้วเจ้าเมืองตาก) แต่เดิมนั้นมีอยู่ 2 วัดติดต่อกัน คือวัดโบสถ์มณีราษฎร์กับวัดศรีบุญเรือง โดยกำแพงกั้นอยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดโบสถ์มณีราษฎร์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรญาณ วโรรส ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดตาก ได้เสด็จเยี่ยมวัดโบสถ์มณีราษฎร์ พระองค์ทรงปรารภว่า ถ้ารวมวัดศรีบุญเรืองกับวัดโบสถ์มณีราษฎร์เป็นวัดเดียวกันให้ชื่อว่า "วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง" จะเป็นการดียิ่ง หลังจากนั้นจึงได้มีการรวมวัดทั้งสองดังกล่าวเป็นวัดเดียวกัน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ให้มีนามว่า "วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง" เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2497

advertize

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

 

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

 

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

 

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

 

แผนที่ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ตาก