หน้าหลัก >> ราชบุรี >> วัดเขาหลาว

วัดเขาหลาว


 

 วัดเขาหลาวแต่เดิมเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดราชบุรี สันนิษฐานว่าสร้างมาราว 400 กว่าปี จากการพิสูจน์อิฐซากฐานพระอุโบสถที่เชิงเขา และฐานพระเจดีย์เก่าบนยอดเขาของนักโบราณคดี โดยมีหลักฐานสำคัญในสมัยต่อมาที่บ่งบอกความเป็นวัดได้อย่างชัดเจน คือ ประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2463

     วัดเขาหลาวมีพื้นที่รวมทั้งหมด 64 ไร่กว่า เมื่อแรกไม่สามารถระบุพิกัดของพื้นที่โดยรอบได้ เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของวัดได้อย่างชัดเจน ในปี พ.ศ. 2552 จึงได้มีการรังวัดที่ดินและปักหมุดเขตใหม่แทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย

     แต่เดิมวัดเขาหลาวนั้น ในบางปีขาดพระมาจำพรรษา ทำให้มีสภาพเหมือนวัดร้าง ในยุคที่หลวงพ่อบุญ อิสสโร (พระครูประดิษฐ์นวการ) เจ้าอาวาสวัดวังมะนาว ยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เทียวไปเทียวมาที่วัดเขาหลาว เพื่อดูแลและมาปฏิบัติธรรม เนื่องจากวัดเขาหลาวเป็นที่สัปปายะ เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเจริญพระกรรมฐาน อีกทั้งท่านยังได้ปรารภให้ลูกศิษย์ฟังเป็นเชิงฝากฝังไว้ด้วยว่า วัดเขาหลาวเป็นวัดเก่าแก่สมควรจะดูแลและพัฒนาให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต

     25 ปีที่ผ่านมา คณะสงฆ์อำเภอปากท่อได้มอบหมายให้เจ้าคณะตำบลวังมะนาว พระครูโอภาสพัฒนกิจ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอวังมะนาว) ดำเนินการนำคณะสงฆ์เข้ามาดูแลพื้นที่และปฏิสังขรณ์วัดเขาหลาวจนถึงปัจจุบัน ต่อมาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ให้ยกวัดเขาหลาวขึ้นเป็นวัดที่มีพระจำพรรษา โดยแต่งตั้งพระอธิการสมชาย ตันติปาโล เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ซึ่งมีพระอาจารย์งาม รัตนญาโณ ประธานสงฆ์วัดถ้ำเพกา จ.นครราชสีมา เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดทั้งหมด

     และในปีเดียวกันนี้เอง วัดเขาหลาวก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ ประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือวิปัสสนา จ.กระบี่ มาอยู่จำพรรษาด้วย ซึ่งถือเป็นพรรษาที่ 53 ของพระคุณท่านฯ โดยทางวัดเขาหลาวได้ถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ยกพระคุณท่านฯ ขึ้นเป็นประธานสงฆ์วัดเขาหลาวไปด้วยพร้อมกัน

    ถาวรวัตถุ : พระพุทธสัมพุทโธ พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนองค์ใหญ่บนยอดเขา พิธีฉลองสมโภชน์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

    ลักษณะพื้นที่วัด : เป็นที่ราบ มีเนินเขาอยู่ด้านหน้า พื้นที่รวม 64 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา

    เจ้าอาวาส : พระอธิการสมชาย ตันติปาโล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

    สังกัด : มหานิกาย

    ที่ตั้ง : บริเวณแยกวังมะนาว หมู่ที่ 5 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

การเดินทางไปวัดเขาหลาว ราชบุรี

ติดต่อสอบถาม:
พระจักรภูมิ : 081-293-4379 ,คุณประเวช : 081-933-6900

วัดเขาหลาว

 

แผนที่ วัดเขาหลาว และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดเขาหลาว ราชบุรี