หน้าหลัก >> กรุงเทพมหานคร >> วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อยู่ที่ถนนเฟื่องนคร เป็นวัดที่มีเสมาขนาดใหญ่ทำเป็นเสาศิลาสลักรูปเสมาธรรมจักรอยู่บนเสาตั้งอยู่ที่กำแพงวัดทั้ง 8 ทิศ บริเวณวัดนี้เดิมเป็นวังของพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ วัดราชบพิธฯ เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2412 เสร็จในปี พ.ศ. 2413 โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงคหริรักษ์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ และเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว. ปุ้ม มาลากุล) เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาใหญ่ แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโสมนัสวรวิหารมาจำพรรษาอยู่ พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธนิรันตรายมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ ศิลปกรรมที่สำคัญในวัดได้แก่ บานประตู และหน้าต่างของพระอุโบสถที่มีลายไทยลงรักประดับมุกเป็นรูปดวงตราครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ สวยงามมาก

    วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

    สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารมีสุสานหลวงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่ออุทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา ตลอดจนพระราชโอรสธิดา และมีบางส่วนที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงสร้างขึ้นในสมัยหลัง อนุสาวรีย์ที่สุสานหลวงนี้ทำเป็นรูปเจดีย์ ปรางค์ และอาคารศิลปะยุโรป เช่น
    สุนันทานุสาวรีย์ บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนียลักษณ์ อัครวรราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    รังษีวัฒนา บรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า    มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
    เสาวภาประดิษฐาน บรรจุพระสรีรางคาร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
    สุขุมาลย์นฤมิตร บรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
    อนุสาวรีย์รูปปรางค์ 3 ยอด บรรจุพระสรีรางคารพระวิมาดาเธอ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และพระประยูรญาติ
    อนุสาวรีย์พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เรียบเรียงใหม่โดยทัวร์ออนไทยดอทคอม

    เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00–20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2222 3930, 0 2221 0904
ติดต่อสอบถาม:ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ http://www.tourismthailand.org/bangkok

การเดินทางไป วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ทริปนี้เป็นการเดินทางด้วยการเดิน ด้วยจุดประสงค์จะเดินทางไหว้พระ 9 วัดรัตนโกสินทร์ เราเดินมาจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามซึ่งยังอยู่ในระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์ ข้ามคลองมายังราชบพิตรทางถนนราชบพิตร ทันทีที่ก้าวเดินเข้าประตูด้านทิศเหนือมาภายในวัดจะได้พบภาพที่งดงามของพระอุโบสถวัดราชบพิตรที่สร้างในรูปแบบไทยผสมตะวันตก ลักษณะของพระอุโบสถสร้างเป็นอาคารหนึ่งใน 4 อาคารที่ล้อมรอบพระมหาเจดีย์ทรงกลม อาคารทั้งสี่เชื่อมถึงกันด้วยพระวิหารคดรอบพระมหาเจดีย์ ทั้งหมดประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ตลอด จึงได้รับการขนานนามว่า "พระอารามเครื่องเบญจรงค์" อาคารอีกหลังหนึ่งคือพระวิหาร ส่วนอีก 2 หลังเป็นพระวิหารทิศ

ช่องประตูด้านหน้าพระอุโบสถ

ช่องประตูด้านหน้าพระอุโบสถ  ด้านหน้าของพระอุโบสถมีช่องประตู 3 ช่อง โดยมีช่องกลางสูงที่สุดอีก 2 ช่องมีขนาดลดลงมาตามแบบอย่างการสร้างประตูอุโบสถทั่วไป จุดเด่นของวัดราชบพิตรอีกอย่างหนึ่งก็คือบานประตูและหน้าต่างประดับด้วยมุกเป็นรูปเครื่องหมายพระราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ สวยงามมาก

advertize

เริ่มต้นเดินชมวัด

เริ่มต้นเดินชมวัด ด้านข้างช่องประตูทางเข้าพระอุโบสถที่เห็นมีส่วนยื่นออกมาสั้นๆ เรียกว่า "มุกเด็จ" เป็นความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้เรียกส่วนต่างๆ ของอาคารครับ ก่อนที่จะเดินเข้าไปในพระอุโบสถ สักการะพระปฏิมาประธาน พระพุทธอังคีรส และพระพุทธรูปสำคัญ พระนิรันตราย (จำลอง) เราจะพาไปชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างวัดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย เราเริ่มเดินเวียนขวารอบพระอุโบสถและรอบพระมหาเจดีย์เพื่อชมบริเวณวัดภายใน

หน้าต่างพระอุโบสถวัดราชบพิตร

หน้าต่างพระอุโบสถวัดราชบพิตร  เพียงแค่ได้เห็นจากภายนอกก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ความสวยงามของวัดราชบพิตรนั้นสวยมากจริงๆ

อาคารอื่นๆ ในวัด

อาคารอื่นๆ ในวัด ระหว่างที่เดินอยู่บนลานทักษินรูปวงกลมก็จะได้เห็นอาคารอื่นๆ ของวัด และอาคารที่ใช้เป็นที่พำนักจำวัดของสงฆ์ในเขตสังฆาวาส บนลานทักษินปูด้วยหินอ่อนทั้งหมด มีศาลาราย รอบนอกของลานทักษินทั้งสี่ทิศ

advertize

พระมหาเจดีย์วัดราชบพิตร

พระมหาเจดีย์วัดราชบพิตร  พระมหาเจดีย์ เป็นแบบทรงกลมตั้งอยู่บนฐานทักษิณ ประดับกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์อัดพิมพ์นูนทั้งองค์ ฐานทักษิณเจาะเป็นซุ้ม 16 ซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ 14 ซุ้ม และพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช ในด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก อีก 2 ซุ้ม เป็นประตูเข้าออกภายในพระเจดีย์ ภายในพระเจดีย์มีชุกชี ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรกอยู่ เป็นศิลปะแบบลพบุรี เล่ากันว่า มีการขุดพบใต้ต้นตะเคียนริมคลองหลอด ซึ่งเชื่อกันว่าคนที่อยากมีลูกมาขอพรก็จะมีลูกสมใจ พระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือที่เรียกกันว่าทรงลังกา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ ให้สร้างตามแบบวัดโบราณ คือยึดพระเจดีย์เป็นหลักของวัดแล้วสร้างผังของวัด ในส่วนที่เหลือ พระระเบียงคด หรือพระวิหารคด ล้อมรอบแบ่งเขตพุทธาวาส ออกจากเขตสังฆาวาส ยอดพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ข้างบานประตูเข้า-ออกพระมหาเจดีย์

ข้างบานประตูเข้า-ออกพระมหาเจดีย์ ระหว่างพระมหาเจดีย์ พระอุโบสถ และพระวิหารจะมีประตูเข้าออก ด้านละ 3 ช่อง แต่ละช่องประตูจะมีเทพเฝ้าประตูที่เรียกกันว่า เซี่ยวกาง ประดับอย่างสวยงามทั้ง 2 ข้างของแต่ละช่องประตูรวมทั้งหมดมี 6 ข้าง เช่นเดียวกันกับด้านหน้าพระอุโบสถและด้านหน้าของพระวิหารก็มีเช่นเดียวกัน

ลวดลายบานประตูประดับมุก

ลวดลายบานประตูประดับมุก  ช่องประตูด้านหลังพระอุโบสถซึ่งหันเข้าด้านในพระวิหารคดจึงมองเห็นบานประตูนี้ได้เมื่อเข้ามาในบริเวณพระมหาเจดีย์แล้ว บานประตูทั้งสองบานมีลักษณะแบบเดียวกัน คือลวดลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 ดวงเรียงตามลำดับ ได้แก่ นพรัตน์ราชวราภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ ปฐมจุลจอมเกล้า ประถมาภรณ์ช้างเผือก และ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

บานหน้าต่างพระวิหาร

บานหน้าต่างพระวิหาร  นอกจากจะสร้างบานหน้าต่างและบานประตูด้วยลายประดับมุกที่พระอุโบสถ ส่วนพระวิหารก็มีลวดลายสีทองประดับกระจกสีที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่ง

ลวดลายเบญรงค์ตลอดพระวิหารคด

ลวดลายเบญรงค์ตลอดพระวิหารคด จากภาพนี้จะเห็นได้ว่าพระวิหารคดที่เชื่อมถึงอาคารทั้ง 4 มีลวดลายที่สวยงามประดับอยู่โดยตลอดแลดูกลมกลืนกับลวดลายบนอาคาร

เขตสังฆาวาสในปัจจุบัน

เขตสังฆาวาสในปัจจุบัน ด้านทิศใต้ของพระมหาเจดีย์เป็นเขตสังฆาวาส ประกอบด้วยอาคารหลายหลัง มีอยู่หลังหนึ่งที่เป็นตึก 3 ชั้น รูปแบบอาคารในสมัยก่อน

พระมหาเจดีย์จากมุมด้านทิศใต้

พระมหาเจดีย์จากมุมด้านทิศใต้ เมื่อเดินมาจนสุดเขตบริเวณนี้แล้วก็จะเดินกลับออกด้านหน้าที่เข้ามา สถานที่ที่น่าสนใจในวัดราชบพิตรยังมีสุสานหลวงด้วยครับแต่ในวันนี้คงยังไม่ได้เข้าไป เท่านี้ก็ได้เห็นสิ่งสวยงามมากแล้ว ไหว้พระสบายใจแล้วเดินทางกันต่อเพื่อให้ครบ 9 วัดครับ

หอกลองวัดราชบพิธฯ

หอกลองวัดราชบพิธฯ หอกลองและหอระฆังวัดราชบพิธสร้างในลักษณะเดียวกัน หอกลองอยู่ด้านทิศตะวันตก ส่วนหอระฆังอยู่ด้านทิศตะวันออก ตกแต่งอย่างสวยงาม

พระพุทธอังคีรส

พระพุทธอังคีรส  หลังจากที่เดินชมรอบๆ อาคารต่างๆ รอบพระมหาเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร พระวิหารทิศ จากนั้นก็ถึงเวลาเข้าสักการะพระปฏิมาประธานในพระอุโบสถ

พระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี พระนาม "พระพุทธอังคีรส" แปลว่ามีรัศมีซ่านออกจากพระวรกาย หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ กระไหล่ทองคำเนื้อแปดหนัก 180 บาท เป็นท่องที่แต่งพระองค์รัชกาลที่ ๕ ที่ฐานบัลลังก์กระไหล่ทองเนื้อหกหนัก 48 บาท ภายในบรรจุ
 - พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 - พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - พระบรมอัฐิพระศรีสุลาลัย สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 3
 - และพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลรัชกาลที่ 5 แต่ทรงพระเยาว์

ภายในพระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถ  พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าวัดแห่งอื่นๆ ของไทยหลายอย่างเช่น สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ภายนอกเป็นศิลปะแบบไทย ประดับกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ที่งามวิจิตรแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในเป็นศิลปะแบบโกธิค บานประตูหน้าต่างด้านนอกประดับมุกลวดลายจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภายในปิดทองลายรดน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ แต่ภายหลังเมื่อปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2472 มีการเขียนลายดอกไม้ร่วงสีทองแทนภาพพุทธประวัติเดิม

ด้านในพระอุโบสถตรงบานประตู

ด้านในพระอุโบสถตรงบานประตู ลวดลายบนบานประตูด้านในพระอุโบสถทั้ง 3 ช่องที่ปิดสนิทเพราะวันนี้เป็นวันที่ทางวัดต้องเตรียมทำความสะอาดเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนในวันพรุ่งนี้ ทำให้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นด้านหลังของบานประตูพระอุโบสถ

กระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ประดับพระวิหาร

กระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ประดับพระวิหาร  พระวิหารซึ่งอยู่ในทิศตรงกันข้ามกับพระอุโบสถซึ่งสร้างในลักษณะแบบเดียวกัน

กระเบื้องเคลือบเบญจรงค์

กระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ ภาพขยายลวดลายที่สวยงามและการประดิษฐ์ลายด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์จำนวนนับไม่ถ้วนบนพระอุโบสถและพระวิหารรอบพระมหาเจดีย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เสาศิลาจำหลักใบเสมา

เสาศิลาจำหลักใบเสมา เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัดแห่งนี้ที่ไม่มีให้เห็นที่ไหนก็คือเสาศิลาจำหลัก ยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งประจำกำแพงทั้ง 8 ทิศ อันเป็นที่มาของสร้อยนาม "สถิตมหาสีมาราม" หมายถึงอารามที่มีมหาสีมาหรือมีเสมาขนาดใหญ่ สามารถทำสังฆกรรมใดๆ ก็ได้ในเขตเสมานี้ ปกติใบเสมาซึ่งเป็นสิ่งกำหนดเขตของพระอุโบสถหรือเขตพุทธาวาส จะอยู่รอบๆ พระอุโบสถห่างกันไม่มากนัก โดยมากอาจจะสร้างใบเสมาไว้บนลานทักษินรอบพระอุโบสถ แต่ใบเสมาของวัดราชบพิธฯ เป็นเสาที่ตั้งอยู่ที่กำแพงวัด ทำให้มีเขตพุทธาวาสที่กว้างใหญ่ เสาหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าพระอุโบสถพอดีเสานี้เป็นเพียงหนึ่งในทั้งหมด 8 เสา

สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อยู่นอกเขตกำแพงรอบวัดด้านตะวันตกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่ออุทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา ตลอดจนพระราชโอรสธิดา และมีบางส่วนที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงสร้างขึ้นในสมัยหลัง อนุสาวรีย์ที่สุสานหลวงนี้ทำเป็นรูปเจดีย์ ปรางค์ และอาคารศิลปะยุโรป เช่น
 สุนันทานุสาวรีย์ บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนียลักษณ์ อัครวรราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 รังษีวัฒนา บรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
 เสาวภาประดิษฐาน บรรจุพระสรีรางคาร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
 สุขุมาลย์นฤมิตร บรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
 อนุสาวรีย์รูปปรางค์ 3 ยอด บรรจุพระสรีรางคารพระวิมาดาเธอ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และพระประยูรญาติ
 อนุสาวรีย์พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

 สำหรับภาพในสุสานหลวงคงไม่สามารถที่จะลงภาพได้ทั้งหมด ขอลงเพียงบางส่วนให้เห็นเป็นตัวอย่างเท่านั้นครับ

สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จบการแนะนำสถานที่สำคัญของไทยวัดประจำรัชกาลที่ ๕ และบริเวณต่างๆ รอบๆ วัดอย่างสมบูรณ์ไว้เพียงเท่านี้ครับ หากมีเวลาได้เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร และมีโอกาสได้ไหว้พระในวัดสำคัญๆ ต่างๆ ซึ่งมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษาเช่นวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แห่งนี้ก็ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะรู้จักวัดแห่งนี้โดยละเอียดอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดครับ

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 27045

แผนที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


เดอะบลูสกายรีสอร์ท

เดอะบลูสกายรีสอร์ท @ เกาะพยาม

บัฟฟาโลเบย์วาเคชั่นคลับ

บัฟฟาโลเบย์วาเคชั่นคลับ

ชมจันทร์

ชมจันทร์ รีสอร์ท

พยาม

พยาม คอทเทจ รีสอร์ท

พีพีแลนด์บีชอีโครีสอร์ท

พีพีแลนด์บีชอีโครีสอร์ท

เฮฟเว่นบีชอีโครีสอร์ทแอนด์อาร์ต

เฮฟเว่นบีชอีโครีสอร์ทแอนด์อาร์ต

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในกรุงเทพมหานคร

  ไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก ฟรี
  15 กรกฏาคม 2560-
  31 สิงหาคม 2560
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวใน กรุงเทพมหานครตลาดน้ำคลองลัดมะยม


วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนต์ (Asiatique the river front)


วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)


ตลาดน้ำขวัญเรียม


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


วัดไตรมิตรวิทยาราม


วัดปากน้ำ


ตลาดน้ำมหานคร

ใหม่/อัพเดต


Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14

เจ็กบั๊กแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี

Banana Family ภูหอ เลย

ร้านอาหารตะเกียงไทย ชุมพร

Yummy Party พหลโยธิน

มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์

น้ำตกดาดฟ้า สุราษฎร์ธานี