หน้าหลัก >> พระนครศรีอยุธยา    
ตราประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ากานท์ทวี คนดีศรีอยุธยา

 417 ปีแห่งการเป็นราชธานีเก่าแก่ของสยามประเทศ ประกอบด้วย ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านพลูหลวง มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ โดยมีปฐมกษัตริย์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระนครศรีอยุธยาจึงนับเป็นราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ตลอดระยะเวลา 417 ปี ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรไทย มิได้เป็นเพียงช่วงแห่งความเจริญสูงสุดของชนชาติไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์อารยธรรมของหมู่มวลมนุษยชาติซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศอีกด้วย

  แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกทำลายเสียหายจากสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านหรือจากการบุกรุกขุดค้นของพวกเรากันเอง แต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้ยังมีร่องรอยหลักฐานซึ่งแสดงอัจฉริยภาพและความสามารถอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษแห่งราชอาณาจักรผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม และความมั่งคั่งไว้ให้แก่ผืนแผ่นดินไทย หรือแม้แต่ชาวโลกทั้งมวล จึงเป็นที่น่ายินดีว่าองค์การยูเนสโก้ โดยคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติรับนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ไว้ในบัญชีมรดกโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ณ กรุงคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโดยจะมีผลให้ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาที่ประเทศต่างๆได้ทำร่วมกัน จึงสมควรที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ไปศึกษาเยี่ยมชมเมืองหลวงเก่าของเราแห่งนี้

   สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นโบราณสถาน ได้แก่ วัด และพระราชวังต่างๆ พระราชวังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอยู่ 3 แห่ง คือ พระราชวังหลวง วังจันทรเกษมหรือวังหน้า และวังหลัง นอกจากนี้ยังมีวังและตำหนักนอกอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่สำหรับเสด็จประพาส ได้แก่ พระราชวังบางปะอิน ในเขตอำเภอบางปะอิน และตำหนักนครหลวง ในเขตอำเภอนครหลวง

   ภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ แม่น้ำป่าสักไหลผ่านทางทิศตะวันออก และแม่น้ำลพบุรี (ปัจจุบันเป็นคลองเมือง)ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือ แม่น้ำสามสายนี้ไหลมาบรรจบกันโอบล้อมรอบพื้นที่ของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ตัวเมืองจึงมีลักษณะเป็นเกาะ เราจะเห็นบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้ำแสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำมายาวนาน

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 2,556 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางบาล อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอท่าเรือ และอำเภอวังน้อย

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี อ่างทอง และสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3533 6550, 0 3533 6647
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โทร. 0 3532 2730-1
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 1001, 0 3524 1608
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 1027, 0 3524 1728
โรงพยาบาลราชธานี โทร. 0 3533 5555–61
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3533 5304
สถานีรถไฟ โทร. 0 3524 1521
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

Link ที่น่าสนใจ
ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา http://www.tourismthailand.org/ayutthaya
ข้อมูลตำบลและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ http://www.thaitambon.com
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayutthaya.go.th

ที่เที่ยวพระนครศรีอยุธยา

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม
ตลาดน้ำทุ่งบัวชม
100 ล้าน คืองบประมาณที่ได้นำมาสร้างตลาดน้ำริมถนนพห...
ตลาดน้ำอยุธยา คลองสระบัว
ตลาดน้ำอยุธยา คลองสระบัว
ตลาดน้ำอยุธยา คลองสระบัว ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสระบัว...
ตลาดน้ำอโยธยา
ตลาดน้ำอโยธยา
ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดน้ำขนาดใหญ่สร้างใหม่ แต่จำลอ...
ตลาดลาดชะโด
ตลาดลาดชะโด
ตลาดลาดชะโด ลาดชะโดแดนทำหรีด อดีตแหล่งรวมปลา เสาศา...

ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)
ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)
ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม) ตั้งอยู่ที่ บ้านแสงโสม ห...
ตันแลนด์
ตันแลนด์
ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุลย์ ตั้งอยู่ใน อิชิตัน ...
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
เป็นประเพณีที่จัดขึ้นมาใหม่โดยจัดงานครั้งแรกเมื่อป...
พระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยู่ห่างจากเกาะเมืองมาทางทิศใต้ป...

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ ตั้งอยู่ที่ตำบ...
พุทธอุทยานมหาราช
พุทธอุทยานมหาราช
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนสายเอเซียที่เราเดินทางขึ้นเหนื...
วังช้างอยุธยา แล เพนียด
วังช้างอยุธยา แล เพนียด
อยู่ตรงข้ามกับคุ้มขุนแผน มีบริการขี่ช้างทุกวัน ตั้...
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
วัดกษัตราธิราช อยู่นอกเกาะเมืองตรงข้ามกับเจดีย์พระ...

วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก ตั้งอยู่ถนนอู่ทองห่างจากทางแยกไปวัดภูเขาทอง...
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแ...
วัดธรรมาราม
วัดธรรมาราม
วัดธรรมาราม เป็นวัดที่อยู่ใกล้กันกับวัดกษัตราธิราช...
วัดธรรมิกราช
วัดธรรมิกราช
วัดธรรมิกราช เป็นวัดสงฆ์มหานิกาย เดิมชื่อวัดมุขราช...

วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม เดิมชื่อวัดประดู่ หรือวัดประดูโรง...
วัดพนมยงค์
วัดพนมยงค์
วัดพนมยงค์ เป็นวัดที่มีพระนอนองค์ใหญ่มากอายุหลายร้...
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองสวนพลู ริมแม่น้ำป่าสักทาง...
วัดพระญาติการาม
วัดพระญาติการาม
วัดพระญาติการาม เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในครั้งก...

วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง
วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมง...
วัดพุทไธศวรรย์
วัดพุทไธศวรรย์
วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทางด้านใต้ฝั่งตรงข...
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง เป็นวัดที่ได้รับความนิยมมากวัดหนึ่งที่...
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออก...

วัดราชประดิษฐาน
วัดราชประดิษฐาน
วัดราชประดิษฐาน อยู่ริมคลองประตูข้าวเปลือก ฝั่งตะว...
วัดวรเชษฐ์
วัดวรเชษฐ์
วัดวรเชฐษ์ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แ...
วัดศาลาปูน
วัดศาลาปูน
วัดศาลาปูนอยู่บนถนนสายเดียวกันกับ วัดพนมยงค์ สำหรั...
วัดหน้าต่างนอก-วัดหน้าต่างใน
วัดหน้าต่างนอก-วัดหน้าต่างใน
วัดหน้าต่างนอก พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (พระอาจารย์แม...

วัดหน้าพระเมรุ
วัดหน้าพระเมรุ
เดิมชื่อว่า "วัดพระเมรุราชิการาม" สร้างขึ้นในสมัยต...
วัดอโยธยา
วัดอโยธยา
วัดอโยธยา (วัดเดิม) ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของเขตกา...
วัดโลกยสุธา
วัดโลกยสุธา
วัดโลกยสุธา อยู่ใกล้กับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ใช้เส...
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
เดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไทย ตั้งอยู่ทางฝ...

วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวัน...
วิหารพระมงคลบพิตร
วิหารพระมงคลบพิตร
ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ใช้เส้นท...
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา อยู่บริเวณอาคารศาลากลางจังหว...
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ประวัติความเป็นมา พระราชกรณียก...

อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ...แผนที่ท่องเที่ยว พระนครศรีอยุธยา

อ่านวิธีการหาเส้นทางอย่างละเอียดจากแผนที่ของเราได้ที่นี่


ดู พระนครศรีอยุธยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ความคิดเห็นบนเฟสบุค

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กุมภาพันธ์
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-

กิจกรรมในพระนครศรีอยุธยา

ไม่มีกิจกรรมในพระนครศรีอยุธยา
ดูทั้งหมด